Komunikat sprawie kontynuowania strategii profilaktyki przeciw COVID-19

Szanowni Państwo,
PT. Dyrektorzy Instytutów, Kierownicy Zakładów i Studiów,
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

W związku z decyzją Premiera RP ogłoszoną 4 listopada 2020 r. w zakresie kontynuacji realizacji nowej strategii profilaktyki przeciw COVID-19 informuję, że:

  1. W dniach od 9 do 23 listopada 2020 roku wszystkie zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkach, formach studiów i kursów będą odbywały się w formie zdalnej, tj. analogicznie jak w dniach 31.10 do 8.11.2020 r. 
  2. Na wniosek kierownika jednostki, dopuszcza się na zasadzie wyjątku, organizację zajęć  dydaktycznych oraz realizację badań do prac dyplomowych w trybie tradycyjnym po uzyskaniu zgody Prorektora ds. studiów.
  3. Rekomenduje się wykorzystanie platformy MS Teams do realizacji zajęć w formie zdalnej, zwłaszcza dla studentów I roczników.
  4. Dopuszcza się realizację praktyk w formie bezpośredniej i zdalnej, pod warunkiem uzyskania zgody pracodawcy.
  5. Zastrzega się możliwość zmiany formy realizacji zajęć dydaktycznych, o czym studenci i prowadzący zostaną powiadomieni przed datą ich rozpoczęcia. 
  6. Wszystkie sprawy administracyjne dotyczące studentów, uczestników studiów podyplomowych lub kursów nadal będą rozpatrywane za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, tj.  telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie.
  7. Biblioteka uczelniana oraz Domy Studenta będą dostępne w aktualnym reżimie sanitarnym.

Rektor

dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU