Koło Naukowe Honorowych Dawców Krwi – Informacje


REGULAMIN STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO

HONOROWYCH DAWCÓW KRWI I POTENCJALNYCH DAWCÓW SZPIKU

Koło Naukowe przyjmuje nazwę „Studenckie Koło Naukowe Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku”. Działa przy Zakładzie Pielęgniarstwa w Instytucie Gospodarki i Polityki Społecznej, w oparciu o Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572).

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Studenckie Koło Naukowe Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku zostało powołane z dniem 12.03.2014 r.

§2

1. Zadaniem i celem Studenckiego Koła Naukowego Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku jest:

• promowanie wśród studentów, pracowników Uczelni oraz uczniów szkół ponadpodstawowych honorowego krwiodawstwa oraz pozyskiwanie dawców krwi,

• promowanie wśród studentów, pracowników Uczelni oraz uczniów szkół ponadpodstawowych dawstwa szpiku oraz pozyskiwanie potencjalnych dawców szpiku,

• organizowanie zbiorowego oddawania krwi przez studentów, pracowników Uczelni oraz uczniów szkół ponadpodstawowych,

• promowanie idei podpisywania oświadczeń woli,

• promowanie oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

• prowadzenie badań dotyczących szeroko pojętej nauki o zdrowiu.

2. Realizacja zadań i celów określonych w pkt. 1 następuje przez:

• zachęcanie do oddawania krwi podczas Juwenaliów, Nocy Biologów, Karpackich Klimatów,

• organizowanie „Krośnieńskiej Wampiriady Studentów”,

• organizowanie „Wakacyjnej Kropli Krwi”,

• organizowanie przyjazdów Mobilnego Centrum Krwiodawstwa,

• organizowanie akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku,

• organizowanie akcji i udostępnienie własnych oświadczeń woli,

• prowadzenie pokazów z zakresu pomocy przedmedycznej podczas akcji organizowanych przez Uczelnie,

• organizowanie zawodów pierwszej pomocy,

• organizowanie bicia rekordu w wykonywaniu jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

• prowadzenie badań,

• prezentowanie wyników autorskich badań na konferencjach oraz publikowanie artykułów,

• aktywne uczestniczenie w życiu Uczelni.

§3

Opiekę nad działalnością Koła sprawują dr n. med. Renata Dziubaszewska oraz mgr Dawid Makowicz.

§4

Zarząd Koła oraz Opiekunowie Koła przedkładają Rektorowi wniosek o zarejestrowanie Koła wraz z niniejszym Regulaminem, zawierający podpisy założycieli.

§5

Koło może podejmować uchwały. Uchwały podejmowane są przez członków Koła większością głosów.

§6

W jednym roku akademickim planowane jest 6 spotkań Koła.

Rozdział 2

Zasady członkostwa w Kole

§7

Członkiem Koła może zostać każdy student Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

§8

Obowiązkiem członków Koła jest uczestnictwo w zebraniach Koła oraz udział w przygotowaniach do akcji organizowanych lub współorganizowanych przez Koło i aktywne uczestnictwo w nich.

§9

Brak uczestnictwa członka Koła w co najmniej 3 spotkaniach z rzędu bez udzielenia wcześniejszej informacji przewodniczącemu Koła o braku możliwości uczestniczenia w spotkaniu, skutkuje usunięciem z Koła.

§10

Brak uczestnictwa członka Koła w co najmniej 2 akcjach w roku akademickim organizowanych lub współorganizowanych przez Koło skutkuje usunięciem z Koła.

§11

Absolwent Uczelni może stać się Honorowym Członkiem Koła po zakończeniu studiów w przypadku spełnienia wszystkich poniższych warunków:

· absolwent podczas przynależności do Koła brał udział w co najmniej 50% akcji w danym roku akademickim,

· absolwent podczas przynależności do Koła brał udział w co najmniej 70% spotkań w danym roku akademickim,

· absolwent był w przeszłości członkiem zarządu Koła,

· absolwent był członkiem Koła przez co najmniej 3 semestry,

· absolwent zobowiązuje się nadal aktywnie działać w Kole.

§12

Absolwent wyrażający chęć zostania Honorowym Członkiem Koła powinien zgłosić ten fakt w formie pisemnej Przewodniczącemu Koła najpóźniej do 15 lutego jeśli kończy studia w semestrze zimowym lub 15 czerwca jeśli kończy studia w semestrze letnim. Przy zgłoszeniu zobowiązany jest wykazać, iż spełnia wszystkie kryteria zawarte w §10.

§13

Ostateczną decyzję odnośnie nadania absolwentowi Honorowego Członkowstwa w Kole podejmują opiekunie Koła.

§14

W jednym roku akademickim nie może być przyznane więcej niż 3 Honorowe Członkowstwa w Kole.

§15

Honorowy Członek Koła zobowiązany jest:

· uczestniczyć w co najmniej 1 spotkaniu w ciągu roku akademickiego,

· brać bierny udział w co najmniej 2 akcjach w ciągu roku akademickiego,

· wspierać zarząd swoją wiedzą i doświadczeniem odnośnie organizacji akcji.

§16

W przypadku nie wywiązania się przez Honorowego Członka Koła z ww. zadań z §14 decyzją opiekunów Koła zostaje on pozbawiony członkowstwa w Kole.

§17

Honorowy Członek Koła nie może zasiadać w zarządzie Koła.

§18

Honorowy Członek Koła może być członkiem Komisji Rewizyjnej.

§19

Honorowy Członek Koła nie może czerpać profitów z racji członkowstwa w Kole przewidzianych dla członków będących studentami.

§20

Członkowie Koła w przypadku wyrażenia chęci udziału w danej akcji zobowiązani są do udziału w zadeklarowanym przedsięwzięciu.

Rozdział 3

Zarząd Koła

§21

Na pierwszym zebraniu w danym roku akademickim członkowie Koła wybierają ze swojego grona władze Koła: Przewodniczącego, Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika.

§22

Kadencja władz Koła trwa jeden rok akademicki.

§23

Ogólne obowiązki zarządu Koła:

1) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach Koła lub wcześniejsze poinformowanie przewodniczącego lub opiekuna o niemożności udziału w spotkaniu,

2) prowadzenie i nadzorowanie działalności Koła,

3) zachęcanie studentów do udziału w „Krośnieńskiej Wampiriady Studenckiej” oraz innych akcjach prowadzonych przez Koło,

4) przyczynianie się do uzyskania jak najlepszego wyniku prowadzonych akcji,

5) przedkładanie propozycji działań.

§24

Nieobecność któregokolwiek z członków zarządu na 3 spotkaniach w danym roku akademickim skutkuje usunięciem go z zarządu.

§25

Przewodniczący Koła w porozumieniu z Opiekunami Koła:

1) kieruje bieżącą działalnością Koła i reprezentuje je na zewnątrz wobec władz uczelni i innych instytucji,

2) zwołuje i prowadzi zebrania członków Koła i Zarządu,

3) opracowuje ogólny plan pracy wraz z preliminarzem wydatków,

4) odpowiada za organizację „Krośnieńskiej Wampiriady Studentów”,

5) odpowiada za realizację wcześniej przyjętego planu,

6) sporządza roczne sprawozdanie z działalności Koła,

7) ustala zakres zadań dla członków Koła.

§26

Kompetencje Zastępcy ustala Przewodniczący w ramach własnego zakresu obowiązków po przedyskutowaniu ich z Zastępcą.

§27

Do zadań Sekretarza należy:

– sporządzanie sprawozdań z zebrań Członków Koła i/lub Zarządu Koła,

– utrzymanie porządku w dokumentacji Koła,

– prowadzenie ewidencji członków Koła,

– prowadzenie strony internetowej Koła, oraz prowadzenie fanpage Koła,

– zamieszczanie aktualnych informacji na tablicach ogłoszeń.

§28

Skarbnik odpowiada za finanse Koła i prowadzi dokumentację finansową, rozlicza koszty działalności Koła oraz sporządza roczne sprawozdanie finansowe.

§29

W przypadku nie wywiązywania się przez jednego lub więcej członków zarządu z ww. ogólnych lub szczegółowych zadań opiekun, ¾ członków Komisji Rewizyjnej lub 5 członków Koła może zgłosić projekt zmiany jednego lub więcej członków zarządu.

§30

Decyzję o zmianie jednego lub więcej członków zarządu podejmują wszyscy członkowie Koła (obecni na danym spotkaniu) w tajnym głosowaniu większością głosów 50% + 1, z uwzględnieniem, iż Opiekunowie Koła ostatecznie podejmuje decyzję w ww. sprawie.

§31

W przypadku ustania członkostwa władz Koła następują wybory uzupełniające przeprowadzane na zebraniu członków Koła.

Rozdział 4

Komisja rewizyjna

§32

Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działań członków, struktur i władz Koła zgodnie z Regulaminem.

§33

Komisja Rewizyjna zostaje powołana w celu kontroli wszelkiej dokumentacji, struktur oraz sprawności funkcjonowania władz Koła.

§34

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok akademicki.

§35

Spośród członków Koła nominacje do Komisji Rewizyjnej wystawiają:

· Opiekunowie Koła,

· Przewodniczący Koła,

· ustępujący przewodniczący Komisji Rewizyjnej (w przypadku powołania Komisji Rewizyjnej po raz pierwszy członka wybierają członkowie zarządu, przy spotkaniu przynajmniej czterech z jego członków),

· wszyscy obecni członkowie na spotkaniu w tajnym głosowaniu.

§36

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Komisji rewizyjnej przy obecności Przewodniczącego Koła. Kandydat winien zdobyć 60% głosów osób obecnych na spotkaniu.

§37

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie zarządu.

§38

Przewodniczący Koła w porozumieniu z nowo wybranym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wyznacza zadanie z zakresu zadań zarządu, którymi zajmować się będzie Komisja Rewizyjna.

§39

Członek Koła może zasiadać w Komisji Rewizyjnej maksymalnie 3 lata z rzędu.

Rozdział 5

Finansowanie Koła

§40

Dofinansowanie Koła pochodzi całkowicie ze środków przeznaczonych na działalność Kół w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Rozdział 6

Obowiązki Koła względem władz

§41

1. Na koniec roku akademickiego Opiekunowie Koła składają do Prorektora ds. Studiów sprawozdanie z działalności Koła.

2. Sprawozdanie podpisuje Przewodniczący oraz Opiekunowie Koła.

Rozdział 7

Profity zagwarantowane dla członków Koła z racji działalności w Kole.

§42

Członkowie Koła będący studentami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie otrzymują zaświadczenia do stypendium rektora z pełnionej działalności w Kole.

§43

Członkowie Koła będący studentami otrzymują odpowiednie zaświadczenia w przypadku wywiązania się z zadań wyznaczonych w Rozdziale 2 (do końca danego roku akademickiego).

§44

Członkowie zarządu otrzymują odpowiednie zaświadczenia w przypadku wywiązania się z zadań wyznaczonych w Rozdziale 3 (do końca danego roku akademickiego).

§45

Członkowie Koła chcący otrzymać zaświadczenia do stypendium zobowiązani są wypełnić przygotowany przez Przewodniczącego Koła druk o pełnionych działalnościach, oraz przesłać go Przewodniczącemu do wyznaczonego przez niego terminu. Przewodniczący Koła po porównaniu otrzymanego zaświadczenia z faktycznymi działalnościami przedkłada zaświadczenia do podpisu Opiekunom..

§46

Absolwenci będący członkami Koła przez co najmniej jeden rok akademicki otrzymują wpis do suplementu poświadczające działalność w Kole.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§47

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków Koła, na wniosek Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych. Uchwała musi być podjęta bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 liczby członków zwyczajnych Koła.

§48

Koło ulega rozwiązaniu w przypadku:

1) Podjęcia uchwały członków o rozwiązaniu – większością 2/3 członków Koła,

2) Nie prowadzeniu działalności przez okres 2 semestrów.

3) W innych przypadkach, nie przewidzianych w Regulaminie, decyzje o rozwiązaniu może podjąć Rektor Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia
w Krośnie.

§49

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy Uczelni oraz Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2012 poz. 572)