Regulamin – Rady Samorządu Studenckiego KPU w KrośnieRegulamin Samorządu Studenckiego
Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie


POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
Wszyscy studenci Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie (zwanej dalej: Uczelnią lub KPU w Krośnie) tworzą uczelniany Samorząd Studencki, zwany dalej „Samorządem”.

§ 2


Samorząd działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020, poz.
85), zwanej dalej „Ustawą”,

2. ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669), zwanej dalej „Ustawą przejściową”,

3. Regulaminu Samorządu Studenckiego Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie zwanego dalej „Regulaminem”, a także zgodnie ze Statutem Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, zwanym dalej „Statutem”.


§ 3


Organami Samorządu są:

1. Rada Samorządu Studenckiego, zwana dalej “Radą” lub akronimem „RSS”,

2. Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego, zwany dalej: “Przewodniczącym Rady” lub “Przewodniczącym RSS”.


DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU

§ 4


Zadaniem Samorządu jest w szczególności:
a) obrona praw i interesów studentów,
b) prowadzenie działalności w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych, kulturalnych, integrujących środowisko studenckie,
c) zgłaszanie studentów do składu Senatu, komisji i innych organów, gdzie wskazana jest ustawowo reprezentacja środowiska studenckiego,
d) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi przez KPU w Krośnie na cele Samorządu oraz pozyskiwanie środków z innych źródeł na zasadach określonych przy współpracy z władzami KPU w Krośnie,
e) współpraca z organami KPU w Krośnie oraz organizacjami studenckimi działającymi na terenie KPU w Krośnie,
f) opracowanie i promowanie kodeksu etyki studenta.

§ 5


Każdy student Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie ma prawo do:
a) wyrażania opinii w sprawach należących do zadań Samorządu,
b) kierowania do Rady wniosków i propozycji,
c) otrzymywania informacji o pracy Rady,
d) uczestnictwa w obradach RSS (bez możliwości głosowania),
e) kandydowania do pełnienia funkcji w organach Samorządu (za wyjątkiem sytuacji wyszczególnionych w Regulaminie),
d) uzyskania pomocy Rady.

ORGANIZACJA SAMORZĄDU

§ 6

1. Samorząd działa poprzez swoje organy wyłaniane w drodze wyborów. Tryb i zasady wyboru organów Samorządu określa niniejszy Regulamin.

2. Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu Studenckiego Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

3. Samorząd działa przez swoje organy.

4. Starostowie i przewodniczący kół naukowych pełnią funkcję doradczą RSS.

5. Kadencja organów Samorządu rozpoczyna się spotkaniem wyborczym
a kończy się spotkaniem sprawozdawczym.

6. Organy Samorządu pełnią swoją funkcję do czasu ukonstytuowania się organów wyłonionych w kolejnych wyborach.

7. Długość kadencji przedstawicieli studentów we wszystkich organach KPU w Krośnie trwa jeden rok akademicki.

8. Rada Samorządu Studenckiego KPU w Krośnie wyraża swoją wolę
w formie uchwał.

9. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków RSS, w głosowaniu jawnym, chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

10. Uchwały nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, Regulaminem Studiów lub Regulaminem Samorządu.

11. Rektor uchyla uchwałę RSS niezgodną z przepisami prawa krajowego, Statutem Karpackiej
Państwowej Uczelni w Krośnie, Regulaminem Studiów lub Regulaminem Samorządu.


STAROSTOWIE I PRZEWODNICZĄCY KÓŁ NAUKOWYCH

§ 7

1. Starosta jako organ jednoosobowy reprezentuje interesy studentów danego roku i kierunku studiów.

2. Starosta wyłaniany jest spośród grona studentów danego roku i kierunku studiów w drodze wyborów przeprowadzanych w głosowaniu jawnym lub pisemnym.

3. Starosta zobowiązany jest do informowania studentów danego roku
i kierunku studiów w imieniu RSS.

4. Starostowie i przedstawiciele kół naukowych mają prawo udziału
w obradach RSS (bez prawa głosu)


OSOBY WSPIERAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

§ 8


Osoby nienależące do organów Samorządu, ale zaangażowane
w działalność Samorządu mogą pełnić funkcję wspierającą Rady Samorządu Studenckiego


RADA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

§ 9


Rada Samorządu Studenckiego KPU w Krośnie jest organem uchwałodawczym Samorządu.


§ 10


W skład Rady wchodzą pochodzący z wyboru studenci studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych w liczbie 8 członków, w tym Przewodniczący.

§ 11


Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1. określanie podstawowych kierunków działalności Samorządu,

2. uchwalanie Regulaminu Samorządu Studenckiego i dokonywanie zmian w jego treści,

3. wybór i odwoływanie Przewodniczącego Rady,

4. wybór przedstawicieli studentów do komisji uczelnianych i Kolegium Elektorów KPU w Krośnie.

5. podejmowanie uchwały o rozpoczęciu akcji protestacyjnej lub strajku studenckiego,

6. opiniowanie dokumentów zgodnie z Ustawą, w terminach zapisanych w Statucie lub Ustawie.


§ 12

1. Wybory do Rady Samorządu Studenckiego organizuje i przeprowadza Studencka Komisja Wyborcza powołana przez RSS spośród ogółu studentów.

2. Zgłoszenie kandydata następuje po przedłożeniu pisemnej zgody kandydata zawierającej imię i nazwisko, numer legitymacji studenckiej oraz podpis lub poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego.

3. Lista kandydatów podawana jest do wiadomości studentów w ciągu 2 dni od upływu terminu zgłaszania kandydatur, ale nie później niż na 7 dni przed wyborami.

4. Dopuszcza się możliwość organizowania indywidualnych kampanii wyborczych oraz debat studenckich.

5. Wybory studentów do Rady powinny odbywać się w październiku.

6. Szczegółowe zasady i tryb wyborów studentów do Rady ustala Studencka Komisja Wyborcza i podaje do wiadomości studentów nie później niż na 14 dni przed wyborami.

§ 13

1. Każdy student może wnieść protest przeciwko ważności wyborów.

2. Protest wnosi się do Studenckiej Komisji Wyborczej w terminie 7 dniu od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Protest powinien zawierać zarzuty oraz wskazywać dowody, na których te zarzuty zostały oparte.

3. Nie rozpatruje się protestu wniesionego przez osobę nieuprawnioną, jak również protestu wniesionego po upływie terminu.

4. Studencka Komisja Wyborcza wydaje w terminie 7 dni od dnia zakończenia składania protestów decyzję w sprawie protestu.

5. Po rozpatrzeniu wszystkich protestów Studencka Komisja Wyborcza stwierdza prawidłowość wyborów, bądź też w razie stwierdzenia, że ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na wynik wyborów zarządza ponowne ich przeprowadzenie.


§ 14

1. Pierwsze posiedzenie RSS zwołuje dotychczasowy Przewodniczący Rady. Pierwsze posiedzenie jest zwoływane nie później niż w ciągu 10 dni od dnia wyboru studentów do Rady.

2. Zwołujący posiedzenie Rady zawiadamia wszystkich jej członków o terminie i miejscu posiedzenia, nie później niż 7 dni przed posiedzeniem.

3. Rada, podczas pierwszego posiedzenia, spośród grona członków wybiera Przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego.

4. Każdy członek RSS ma prawo zgłoszenia kandydatury na stanowisko Przewodniczącego Rady.

5. Kandydaci po wyrażeniu zgody na kandydowanie wybierani są kwalifikowaną większością 3/4 głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności, co najmniej 6 członków RSS.

6. W przypadku obecności mniej niż 6 członków RSS, dotychczasowy Przewodniczący Rady zwołuje kolejne posiedzenie w ciągu 2 dni, na którym kworum nie obowiązuje.


§ 15

Wygaśnięcie mandatu członka RSS następuje w przypadku:
a) utraty statusu studenta,
b) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji,
c) niemożności pełnienia funkcji przez okres przekraczający 2 miesiące,
d) ukarania prawomocnym wyrokiem komisji dyscyplinarnej,
e) opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej trzech posiedzeń Rady,
f) pozbawienia mandatu przez RSS w głosowaniu tajnym, kwalifikowaną większością 3/4 głosów przy obecności minimum 4 członków Rady na wniosek członka RSS.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady na tym samym posiedzeniu RSS w drodze uchwały wybiera nowego członka spośród Samorządu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością
głosów.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady na tym samym posiedzeniu RSS w drodze uchwały wybiera nowego Przewodniczącego Rady spośród członków RSS
w głosowaniu tajny


PRZEWODNICZĄCY RADY SAMORZĄDU STUDENCKIEGO


§ 16
Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego jest jednoosobowym organem wykonawczym Samorządu.


§ 17
Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności:

1. reprezentowanie studentów wobec władz KPU w Krośnie i poza nią,

2. zwoływanie i prowadzenie obrad RSS nie rzadziej niż raz w miesiącu,

3. wykonywanie uchwał RSS,

4. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla Rady,

5. przedstawianie opinii samorządu władzom i administracji KPU w Krośnie,

6. przygotowywanie projektu podziału środków finansowych na działalność studencką,

7. powoływanie i odwoływanie Zastępcy Przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego oraz Sekretarza Rady Samorządu Studenckiego spośród członków RSS,

8. zgłaszanie kandydatur do komisji KPU w Krośnie.

§ 18

1. Wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego RSS następuje w przypadkach określonych w §15.

2. Z wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Rady może wystąpić:
1) rektor,
2) co najmniej 4 członków RSS,
3) co najmniej 5% ogólnej liczby studentów Uczelni.


PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W SENACIE KPU W KROŚNIE


§ 19

1. Senatorowie studenccy są przedstawicielami studentów w Senacie Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie i do ich zadań należy w szczególności reprezentowanie samorządu na forum Senatu oraz informowanie samorządu o uchwałach i innych rozstrzygnięciach podejmowanych na jego obradach.

2. Przedstawicieli do Senatu uczelni wybierają studenci ze swojego grona. Wybory organizuje Rada Samorządu Studenckiego przy wsparciu Uczelnianej Komisji Wyborczej.

3. Liczbę Senatorów studenckich oraz szczegółowe zasady i tryb dokonywania ich wyboru określa Statut KPU w Krośnie i Szczegółowe zasady wyborów do Senatu Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

4. Kadencja Senatorów studenckich trwa rok i kończy się w dniu 30 października każdego roku następującego po roku kalendarzowym, którym nastąpił wybór lub w dniu upływu kadencji Senatu uczelni z zastrzeżeniem § 23 ust. 4 niniejszego Regulaminu.

5. Mandat Senatora Studenckiego wygasa w przypadku:
a) utraty statusu studenta,
b) niemożności pełnienia funkcji przez okres przekraczający 6 miesięcy,
c) ukarania prawomocnym wyrokiem komisji dyscyplinarnej,
d) odwołania z funkcji senatora studenckiego
e) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji.

6. Przedstawiciel studentów w Senacie może zostać odwołany w przypadku rażącego zaniedbywania swoich obowiązków określonych w ust. 1, w tym uporczywego nieusprawiedliwionego opuszczania posiedzeń Senatu, na wniosek co najmniej piętnastu studentów, którzy mieliby czynne prawo wyborcze wyboru tego członka Senatu lub co najmniej
trzech członków Rady Samorządu Studenckiego.

7. Wniosek o odwołanie Senatora studenckiego składa się w formie pisemnej Radzie Samorządu Studenckiego KPU w Krośnie, która informuje o tym Uczelnianą Komisję Wyborczą.

8. Odwołanie Senatora studenckiego następuje w głosowaniu tajnym większością głosów w obecności co najmniej 1/3 studentów uprawnionych do głosowania na danego członka Senatu lub z wykorzystaniem środków technicznych wskazanych w Statucie KPU w Krośnie i Szczegółowych zasadach wyborów do Senatu Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na
kadencję organów.

9. Student może zrezygnować z pełnienia funkcji Senatora studenckiego poprzez złożenie pisemnej rezygnacji Radzie Samorządu Studenckiego KPU w Krośnie, która informuje o tym Uczelnianą Komisję Wyborczą.

10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Senatu przeprowadza się wybory uzupełniające.


PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W KOLEGIUM ELEKTORÓW


§ 20

1. RSS w drodze uchwały wybiera przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów.

2. RSS wybiera przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów w liczbie określonej zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie oraz Regulaminem.

3. Przedstawiciele studentów w Kolegium Elektorów są wybierani zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności minimum 6 członków Rady podczas zebrania wyborczego.

4. Zebranie wyborcze powinno odbywać się zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.

5. RSS ogłasza wyniki wyborów w dniu następnym po ich przeprowadzeniu.

6. RSS może odwołać wybranego przedstawiciela studentów w Kolegium Elektorów bezwzględną większością głosów na wniosek co najmniej 2 członków Rady.


PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W KOMISJI STYPENDIALNEJ
I ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ


§ 21

1. Rada wnioskuje do Rektora KPU w Krośnie o powołanie oraz przekazanie Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej uprawnień do przyznawania pomocy materialnej dla studentów KPU w Krośnie

2. Przedstawicieli studentów do Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej powołuje Rektor KPU w Krośnie spośród studentów zgłaszanych przez Przewodniczącego Rady Samorządu Studenckiego. Studenci zgłaszani do Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji
Stypendialnej mają obowiązek współpracy z przedstawicielem Rektora KPU w Krośnie.

3. Rada może zwrócić się do Rektora KPU w Krośnie o odwołanie studenta zgłoszonego do pełnienia funkcji w Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Decyzję w tej kwestii Rada podejmuje zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków RSS.

OPIEKUN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO


§ 22
Opiekun Samorządu Studenckiego z ramienia Uczelni pełni funkcję doradczą Samorządu. Może uczestniczyć w obradach RSS (bez prawa głosu).


POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE


§ 23

1. Regulamin Samorządu uchwalany jest przez Radę kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 6 jej członków.

2. Zmiana niniejszego Regulaminu następuje na podstawie uchwały RSS w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mogą pozostawać w sprzeczności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wewnętrznymi regulacjami Uczelni.

4. Kadencja pierwszych członków senatu wybranych po wejściu w życie niniejszego statutu (tj. na rozpoczynającą się w dniu 1 września 2020 r. kadencję organów uczelni 2020-2024) rozpoczyna się w dniu 1 września 2020 r. i trwa do dnia 30 października 2021 r.


WEJŚCIE W ŻYCIE


§ 24

1. Regulamin Samorządu Studenckiego wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z Ustawą i Statutem w terminie 30 dni od dnia jego przekazania.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc Regulamin Samorządu Studenckiego, stanowiący załącznik do zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 3 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów z Ustawą i Statutem.