Zarządzanie – spec. Zarządzanie kapitałem ludzkim

WAŻNE !!! REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA BĘDZIE URUCHOMIONA 1 SIERPNIA

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie, a ponadto mogą być kontynuacją innych kierunków studiów, pod warunkiem potwierdzenia przez ich absolwentów kluczowych kompetencji wstępnych. Studia mogą być kontynuacją wcześniejszej nauki, ale także mogą się wiązać z podjęciem pokrewnych lub zupełnie nowych studiów. Przeznaczone są dla osób, które posiadają już dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny.

Elementy procesu rekrutacyjnego:
a/ ocena formalna: złożone w określonym terminie rekrutacyjnym dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
b/ ocena merytoryczna: konkurs dyplomów lub rozmowa kwalifikacyjna.

Procedura rekrutacyjna:
1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia:
a/ studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie,               
b/ studiów pierwszego stopnia licencjackich lub inżynierskich lub jednolitych studiów magisterskich kierunków pokrewnych, tj. ekonomia, finanse i rachunkowość, towaroznawstwo, a także innych kierunków studiów.
2. Absolwenci kierunku Zarządzanie przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych/niestacjonarnych na podstawie wymaganych dokumentów złożonych w określonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie (w oparciu o uchwałę Senatu dotyczącą szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w danym roku akademickim) oraz konkursu dyplomów. W konkursie tym brana jest pod uwagę średnia ocena, liczona jako średnia arytmetyczna ocen końcowych, uzyskanych w trakcie studiów ze wszystkich przedmiotów, zaokrąglana zgodnie z art. 43 pkt. 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie.
3. Kandydaci pozostałych kierunków przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych / niestacjonarnych na podstawie wymaganych dokumentów złożonych w określonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie (w oparciu o uchwałę Senatu dotyczącą szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w danym roku akademickim) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest potwierdzenie efektów kształcenia stanowiących wymagania wstępne dla studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, obejmujących kluczowe efekty kształcenia określone dla absolwentów pierwszego stopnia studiów o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie, corocznie uchwala Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie oraz podaje go do publicznej wiadomości co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia drugiego stopnia.
5. Za pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przyjmuje się uzyskanie co najmniej oceny 3,0. Uzyskana w rozmowie kwalifikacyjnej ocena jest uśrednieniem poszczególnych ocen członków Komisji Rekrutacyjnej, zaokrąglana zgodnie z art. 43 pkt 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie. Uzyskanie oceny niedostatecznej w rozmowie kwalifikacyjnej wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Również w przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
6. Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0, w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów, zobowiązuje go do uzupełnienia efektów kształcenia, poprzez nieodpłatny udział w wyznaczonych zajęciach na studiach pierwszego stopnia, umożliwiających uzupełnienie pożądanych kompetencji. Zakres oraz termin uzupełnienia wiedzy i umiejętności ustala dyrektor instytutu po zasięgnięciu opinii kierownika właściwego zakładu oraz po analizie protokołów Komisji Rekrutacyjnej.
7. Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie średniej oceny ze studiów pierwszego stopnia (w przypadku kandydatów określonych w pkt 1a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku kandydatów określonych w pkt 1b). W przypadku wystąpienia u kandydatów – odpowiednio – takiej samej średniej oceny ze studiów lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest ocena z egzaminu dyplomowego, a następnie ocena z pracy dyplomowej.


OGÓLNE ZAGADNIENIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (DOTYCZY KANDYDATÓW – ABSOLWENTÓW INNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW NIŻ ZARZĄDZANIE)

1. Poszczególne funkcje zarządzania, z uwzględnieniem ewolucji w tym zakresie (od koncepcji H. Fayola do czasów współczesnych)
2. Różnice występujące pomiędzy zarządzaniem operacyjnym, taktycznym oraz strategicznym
3. Pojęcie stylu kierowania oraz omówienie poszczególnych klasyfikacji stylów kierowania według różnorodnych ujęć
4. Pojęcie umiejętności menedżerskich – technicznych, społecznych i koncepcyjnych, a także tzw. kompetencji miękkich oraz twardych
5. Poszczególne etapy procesu kadrowego
6. Teoria kapitału ludzkiego, w tym w kontekście ewolucji podejścia do zasobów ludzkich od strony zarządzania
7. Różnice występujące pomiędzy modelem sita a modelem zasobów ludzkich oraz modelem Harvarda a modelem Michigan
8. Poszczególne zasoby organizacyjne, w tym w kontekście zarządzania nimi
9. Pojęcie struktury organizacyjnej oraz charakterystyka poszczególnych jej typów 
10. Pojęcie kultury organizacyjnej oraz charakterystyka poszczególnych poziomów kultury w ujęciu E. Scheina
11. Pojęcie otoczenia organizacyjnego oraz charakterystyka poszczególnych elementów otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego
12. Pojęcie przywództwa oraz charakterystyka cech dobrego przywódcy
13. Pojęcie marketingu oraz charakterystyka poszczególnych narzędzi oraz relacji koncepcji „4P”
14. Założenia koncepcji TQM oraz charakterystyka wybranych narzędzi zarządzania jakością
15. Różnice w obszarach zainteresowań mikroekonomii i makroekonomii
16. Różnice pomiędzy ekonomią pozytywną i normatywną
17. Wybrane prawa ekonomiczne mające zastosowanie w funkcjonowaniu gospodarczym osób fizycznych i/lub organizacji
18. Pojęcie rynku oraz charakterystyka podmiotów gospodarujących w jego obrębie
19. Krótka prezentacja swojej osoby pod kątem ubiegania się o stanowisko kierownicze
20. Krótka prezentacja własnego pomysłu biznesowego /menedżerskiego /usprawniającego (w tym z wykorzystaniem programu PowerPoint)


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie, a ponadto mogą być kontynuacją innych kierunków studiów, pod warunkiem potwierdzenia przez ich absolwentów kluczowych kompetencji wstępnych. Studia mogą być kontynuacją wcześniejszej nauki, ale także mogą się wiązać z podjęciem pokrewnych lub zupełnie nowych studiów. Przeznaczone są dla osób, które posiadają już dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny.

Elementy procesu rekrutacyjnego:
a/ ocena formalna: złożone w określonym terminie rekrutacyjnym dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
b/ ocena merytoryczna: konkurs dyplomów lub rozmowa kwalifikacyjna.

Procedura rekrutacyjna:
1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek Zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia:
a/ studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie,               
b/ studiów pierwszego stopnia licencjackich lub inżynierskich lub jednolitych studiów magisterskich kierunków pokrewnych, tj. ekonomia, finanse i rachunkowość, towaroznawstwo, a także innych kierunków studiów.
2. Absolwenci kierunku Zarządzanie przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych/niestacjonarnych na podstawie wymaganych dokumentów złożonych w określonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie (w oparciu o uchwałę Senatu dotyczącą szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w danym roku akademickim) oraz konkursu dyplomów. W konkursie tym brana jest pod uwagę średnia ocena, liczona jako średnia arytmetyczna ocen końcowych, uzyskanych w trakcie studiów ze wszystkich przedmiotów, zaokrąglana zgodnie z art. 43 pkt. 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie.
3. Kandydaci pozostałych kierunków przyjmowani są na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych / niestacjonarnych na podstawie wymaganych dokumentów złożonych w określonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie (w oparciu o uchwałę Senatu dotyczącą szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w danym roku akademickim) oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
4. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest potwierdzenie efektów kształcenia stanowiących wymagania wstępne dla studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, obejmujących kluczowe efekty kształcenia określone dla absolwentów pierwszego stopnia studiów o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie, corocznie uchwala Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie oraz podaje go do publicznej wiadomości co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem rekrutacji na studia drugiego stopnia.
5. Za pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przyjmuje się uzyskanie co najmniej oceny 3,0. Uzyskana w rozmowie kwalifikacyjnej ocena jest uśrednieniem poszczególnych ocen członków Komisji Rekrutacyjnej, zaokrąglana zgodnie z art. 43 pkt 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie. Uzyskanie oceny niedostatecznej w rozmowie kwalifikacyjnej wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Również w przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
6. Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0, w przypadku przyjęcia kandydata na I rok studiów, zobowiązuje go do uzupełnienia efektów kształcenia, poprzez nieodpłatny udział w wyznaczonych zajęciach na studiach pierwszego stopnia, umożliwiających uzupełnienie pożądanych kompetencji. Zakres oraz termin uzupełnienia wiedzy i umiejętności ustala dyrektor instytutu po zasięgnięciu opinii kierownika właściwego zakładu oraz po analizie protokołów Komisji Rekrutacyjnej.
7. Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie średniej oceny ze studiów pierwszego stopnia (w przypadku kandydatów określonych w pkt 1a) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku kandydatów określonych w pkt 1b). W przypadku wystąpienia u kandydatów – odpowiednio – takiej samej średniej oceny ze studiów lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym jest ocena z egzaminu dyplomowego, a następnie ocena z pracy dyplomowej.


OGÓLNE ZAGADNIENIA ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA  NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (DOTYCZY KANDYDATÓW – ABSOLWENTÓW INNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW NIŻ ZARZĄDZANIE)

1. Poszczególne funkcje zarządzania, z uwzględnieniem ewolucji w tym zakresie (od koncepcji H. Fayola do czasów współczesnych)
2. Różnice występujące pomiędzy zarządzaniem operacyjnym, taktycznym oraz strategicznym
3. Pojęcie stylu kierowania oraz omówienie poszczególnych klasyfikacji stylów kierowania według różnorodnych ujęć
4. Pojęcie umiejętności menedżerskich – technicznych, społecznych i koncepcyjnych, a także tzw. kompetencji miękkich oraz twardych
5. Poszczególne etapy procesu kadrowego
6. Teoria kapitału ludzkiego, w tym w kontekście ewolucji podejścia do zasobów ludzkich od strony zarządzania
7. Różnice występujące pomiędzy modelem sita a modelem zasobów ludzkich oraz modelem Harvarda a modelem Michigan
8. Poszczególne zasoby organizacyjne, w tym w kontekście zarządzania nimi
9. Pojęcie struktury organizacyjnej oraz charakterystyka poszczególnych jej typów 
10. Pojęcie kultury organizacyjnej oraz charakterystyka poszczególnych poziomów kultury w ujęciu E. Scheina
11. Pojęcie otoczenia organizacyjnego oraz charakterystyka poszczególnych elementów otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego
12. Pojęcie przywództwa oraz charakterystyka cech dobrego przywódcy
13. Pojęcie marketingu oraz charakterystyka poszczególnych narzędzi oraz relacji koncepcji „4P”
14. Założenia koncepcji TQM oraz charakterystyka wybranych narzędzi zarządzania jakością
15. Różnice w obszarach zainteresowań mikroekonomii i makroekonomii
16. Różnice pomiędzy ekonomią pozytywną i normatywną
17. Wybrane prawa ekonomiczne mające zastosowanie w funkcjonowaniu gospodarczym osób fizycznych i/lub organizacji
18. Pojęcie rynku oraz charakterystyka podmiotów gospodarujących w jego obrębie
19. Krótka prezentacja swojej osoby pod kątem ubiegania się o stanowisko kierownicze
20. Krótka prezentacja własnego pomysłu biznesowego /menedżerskiego /usprawniającego (w tym z wykorzystaniem programu PowerPoint)


Zapisy elektroniczne na Kierunek Zarządzanie