Studia II stopnia (4-semestralne magisterskie) na kierunku Zarządzanie, realizowane w systemie studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych, adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie oraz innych pokrewnych kierunków ekonomicznych, jak również do absolwentów studiów humanistycznych, technicznych oraz innych (dla wszystkich osób, które posiadają dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny). Program kształcenia uwzględnia następujące bloki programowe: główny – obowiązkowy dla wszystkich (treści ogólne, podstawowe i kierunkowe), treści do wyboru (pierwszy rok studiów), jak również blok dotyczący wybranego zakresu kształcenia ostatnie dwa semestry studenci realizują zajęcia w trzech obszarach kształcenia: Zarządzania inwestycjami i nieruchomościami, Zarządzania kapitałem ludzkim, Zarządzania przedsiębiorstwem. W trakcie dwóch ostatnich semestrów każdy student przygotowuje pracę magisterską. W toku studiów przeważają zajęcia realizowane przez praktyków zarządzania w formach warsztatowych, projektowych i laboratoryjnych.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Zarządzanie

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia magisterskie drugiego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

4 semestry

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

magister

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne i niestacjonarne


Warunki rekrutacji

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie są przeznaczone dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie, a ponadto mogą być kontynuacją innych kierunków studiów, pod warunkiem potwierdzenia przez ich absolwentów kluczowych kompetencji wstępnych. Studia mogą być kontynuacją wcześniejszej nauki, ale także mogą się wiązać z podjęciem pokrewnych lub zupełnie nowych studiów. Przeznaczone są dla osób, które posiadają już dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny.

Elementy procesu rekrutacyjnego:

  • ocena formalna: złożone w określonym terminie rekrutacyjnym dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
  • ocena merytoryczna: konkurs dyplomów lub rozmowa kwalifikacyjna/egzamin wstępny.

Zakres kształcenia

Podczas dwóch ostatnich semestrów studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie studenci realizują zajęcia w trzech obszarach kształcenia:

  • Zarządzania inwestycjami i nieruchomościami
  • Zarządzania kapitałem ludzkim
  • Zarządzania przedsiębiorstwem

Praktyki

W toku studiów magisterskich praktyki studenckie realizowane są w łącznym wymiarze 12 tygodni. Na drugim semestrze realizowane są 4-tygodniowe praktyki zawodowe, a na trzecim i czwartym semestrze 8-tygodniowe praktyki specjalnościowo-dyplomowe.


Galeria Kierunku


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Absolwent studiów magisterskich tego kierunku posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych z zakresu istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnych typów organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania różnorodnych dylematów menedżerskich. Posiada on umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji oraz oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz opracowywania i podejmowania decyzji zarządczych, w tym strategicznych. Posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej, a także kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania, negocjowania, przekonywania oraz innych kwalifikacji bardzo ważnych z punktu widzenia funkcjonowania współczesnych organizacji.
Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Zarządzanie po zakończeniu studiów uzyskuje tytuł magistra. Ponadto ma możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji m.in. tj.: IT Academy Asseco Wapro, IT Academy Microsoft czy Comarch ERP Optima. W ramach kierunku funkcjonują Studenckie Koła Naukowe: „Organizacji i Zarządzania”, „Finanse”, „Temida”, pozwalające na rozwijanie indywidualnych umiejętności naukowych oraz praktycznych i aplikacyjnych.
Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie wyposażają absolwentów w kompetencje niezbędne do podejmowania pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, doradców w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit, ale również jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli. Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie stwarza perspektywy zatrudnienia na stanowiskach wymagających umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespołach oraz kierowania nimi. Absolwent studiów jest przygotowany do pracy na stanowiskach: specjalisty w różnorodnych systemach zarządczych, menedżera, w tym średniego i wyższego szczebla, doradcy i konsultanta w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Tak, utworzenie grupy uzależnione jest od liczby kandydatów.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań możesz starać się o następujące formy wsparcia: Pomoc materialna: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredyt studencki - udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ są bezpłatne; studia niestacjonarne – wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie: https://kpu.krosno.pl/rekrutacja-oplaty
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://kpu.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.