Położnictwo

Nazwa kierunku:Położnictwo

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia

Tytuł nadawany absolwentom:licencjat położnictwa

Liczba semestrów:6 semestrów

Warunki rekrutacji:O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek Położnictwo mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom z egzaminu maturalnego. Komisja rekrutacyjna dokonuje stwierdzenia kwalifikacji kandydata w oparciu  o weryfikację złożonych dokumentów. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów tej samej średniej ocen dyplomu maturalnego, o miejscu na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci zobowiązani są także do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiowania na wybranym kierunku.

Sylwetka absolwenta:Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Położnictwo posiadać będą specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie położnictwa, ginekologii oraz pokrewnych nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskując tytuł licencjata, będą posiadali szczegółową wiedzę z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii, a także znajomości etyki zawodowej i przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej. Uzyskany tytuł będzie potwierdzeniem umiejętności wykonania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie.

Absolwenci będą przygotowani do działań w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej (przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, w okresie przekwitania i senium). Będą także przygotowani do podejmowania koniecznych działań w sytuacjach nagłych oraz prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych. Absolwent w zakresie umiejętności będzie wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowegoi wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceńlekarskich. Absolwent będzie potrafił rozwiązywać problemy wynikające z wykonywania zawodu, w szczególności te związane z podejmowaniem trudnych decyzji w obliczu ratowania ludzkiego życia i zdrowia, będzie określał standardy profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, w każdym wieku oraz stanie zdrowia oraz wdrażał je do praktyki zawodowej. będzie przygotowany do samodzielnego decydowania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz dokonywania analizy jakości opieki położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej. Absolwent będzie również organizował i realizował opiekę położniczo-ginekologiczną zgodnie z wytycznymi praktyki opartej na dowodach naukowych, kierował pracą podwładnych i własną zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, dbając w ten sposób o interesy zarówno pacjentek, jak i pracowników. Potrafił będzie krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych w zakresie położnictwa oraz przeprowadzać badanie jakościowe, posługując się narzędziem badawczym. Absolwent będzie korzystał z przepisów prawa o działalności zawodowej oraz stosował je w praktyce korzystając z wybranych modeli organizowania pracy własnej i zespołu, wskazywał  sposoby rozwiązywania problemów członków zespołu oraz planował pracę zespołu i motywował członków zespołu do pracy. Będzie także potrafił identyfikować czynniki zakłócające pracę zespołu i wskazywać sposoby zwiększenia efektywności pracy zespołowej. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo zdobędzie również przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz kształcenia podyplomowego.

Perspektywy zawodowe:Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarski i położnej (Dz. U. 2019 poz. 576) absolwenci kierunku Położnictwo uzyskują uprawnienia do:

  • nauczania zawodu położnej oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego położnych;
  • prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie wykonywania zawodu położnej, w szczególności opieki nad kobietą, noworodkiem lub rodziną;
  • kierowania i zarządzania zespołami położnych;
  • zatrudnienia w podmiotach leczniczych na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
  • zatrudnienia w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych położnej określonych w ustawie; na stanowisku położnej w żłobku lub klubie dziecięcym;
  • sprawowania funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych  lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu;
  • powołania do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy położnej, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienia funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Warunki i tryb

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i biologii albo chemii.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia stacjonarne ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady biologicznej, chemicznej, wiedzy o żywieniu i żywności.

Kandydaci zobowiązani są także do dostarczenia zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów tej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń.