Studia na kierunku Pielęgniarstwo mają na celu wyposażenie studentów w szeroką i wszechstronną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do profesjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.
Studia uczą holistycznego podejścia do pacjenta, specjalistycznej opieki i pielęgnacji wobec osoby chorej i niepełnosprawnej w różnym wieku i stanie zdrowia, a także opieki indywidualnie dobranej do potrzeb drugiej osoby. Student uczy się także systematyczności i odpowiedzialności za podejmowane czynności decydujące o zdrowiu i życiu drugiej osoby, a także jak promować zdrowie i wzmacniać postawy prozdrowotne.
Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do rozwoju praktyki pielęgniarskiej, prowadzenia badań naukowych, wdrażania specjalistycznej opieki pielęgniarskiej czy też wprowadzania innowacyjnych metod podnoszących jakość opieki pielęgniarskiej.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Pielęgniarstwo

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia magisterskie drugiego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

4 semestry

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

magister

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne i niestacjonarne


Zakres kształcenia

Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są bez specjalności.

Praktyki

Kształcenie praktyczne, w tym ćwiczenia kliniczne i praktyki zawodowe,  jest integralną częścią programu studiów na kierunku Pielęgniarstwo. Praktyki zawodowe odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, z którymi Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zawarła umowy lub porozumienia, w szczególności w oddziałach szpitalnych oraz gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej (pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).


Opinie Absolwentów

Cześć, nazywam się Klaudia Topolska i jestem absolwentką Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku Pielęgniarstwo. Studia rozpoczęłam zaraz po ukończeniu liceum o profilu pro-medycznym z rozszerzoną fizyką. W tamtej chwili dokładnie nie wiedziałam co chce robić, ale byłam przekonana że chce pomagać. Wtedy zrodził się w mojej głowie plan, że studia pielęgniarskie określają wszystko to czego oczekuje od przyszłego zawodu. Pierwszy semestr rozpoczął się w październiku 2018 roku. Czułam się zupełnie inaczej niż do tej pory, gdy uczęszczałam do szkoły średniej. Tutaj każdy był traktowany na równi i musiał sam wykazać chęci do nauki, jak i do udziału w większości akcji organizowanych przez uczelnię. Pierwszy rok wspominam bardzo intensywnie, to właśnie wtedy zostałam wybrana starościną na swoim roku, poznałam wspaniałą Panią opiekun mgr Wiesławę Szarek, która była dla Nas niesamowitym wsparciem w każdej czekającej na Nas sytuacji. To właśnie wtedy dołączyłam do Studenckiego Koła Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku, gdzie zostałam przewodniczącą. To wszystko dało mi poczucie, że robię coś w słusznym celu, coś co pomaga innym. Poczułam, że odnalazłam swoje miejsce na uczelni. Od pierwszych dni studiów zaczęła się dla mnie wspaniała przygoda, w której po części zapomniałam, że chciałam zdobyć dyplom. Wir nowych zainteresowań i akcji pochłonął mnie całkowicie, dzięki temu mogłam rozwijać swoje pomysły i zainteresowania. Dzięki wstąpieniu do koła pierwszy raz rozpoczęłam przygodę z prowadzeniem badań naukowych oraz wystąpieniami na konferencjach zarówno Międzynarodowych, jak i Ogólnopolskich. Wstąpiłam również do Studenckiego Koła Wolontariatu, które organizowało wiele akcji charytatywnych i zbiórek na rzecz potrzebujących. Brałam udział w takich akcjach jak: Karpackie Klimaty, Juwenalia, Rejestracja Potencjalnych Dawców Szpiku, zbiórki wolontariatu, Krwiobus, Krośnieńska Wampiriada Studentów i Wakacyjna Kropla Krwi. Drugi rok okazał się bardzo burzliwy. Zaczął się jak poprzedni ale przerodził się w wielką niewiadomą dla Nas wszystkich wraz z rozpoczęciem pandemii Covid-19. To jednak nie przeszkodziło w czynieniu dobra, i w ten oto sposób uczelnia podjęła się wraz ze studentami akcji szycia maseczek, które zostały późnej przekazana do placówek medycznych. Wszystkie praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne zostały zrealizowane do końca roku akademickiego, dzięki czemu mogliśmy kontynuować edukację dalej bez większego opóźnienia. To było pozytywne zaskoczenie, iż pomimo trudnej sytuacji, mobilizacja uczelni i studentów pokonała trudy jakie niosły ze sobą wszelkie obostrzenia. Trzeci rok nie pozwolił mi zwolnić nawet na chwilę, jednakże pandemia nie odpuszczała. Na ostatnim roku postanowiłam skupić się głównie na pisaniu pracy licencjackiej i obronie, jednakże tempo jakie sobie narzuciłam nie pozwoliło mi zapomnieć o prężnym rozwijaniu się w kolejnych badaniach naukowych i konferencjach. Dzięki tej motywacji udało mi się dojść do finału XI Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej. Było to wartościowe i pełne przeżyć doświadczenie, które pokazało jak daleko mogę zajść, dążąc do swoich marzeń. Szereg akcji i nauka pochłaniały mój czas, ale to właśnie wtedy już podjęłam pierwsze próby pracy zbliżające mnie do swojego zawodu. Nie zakończyło się tylko na tym… pochłonęła mnie również organizacja ślubu, który dopięłam na ostatni guzik, tak samo jak wszystkie egzaminy w sesji. To pokazuje, że jeżeli tylko się chce to można osiągnąć wszystko o czym się marzy, a to właśnie daje studiowanie w Krośnie na KPU. Pozwala na pogodzenie każdej sfery życia bez konieczności pozostawiania czegoś na później. Czasami chciałabym wrócić się do niektórych chwil i przeżyć je jeszcze raz, jednak wiem że to jest już nie możliwe. Jedyne co pozostaje to wspaniałe wspomnienia. Trzymając w ręku obronioną pracę licencjacką chciałam już jak najszybciej rozpocząć studia magisterskie z Pielęgniarstwa, i udało mi się. Zostałam na uczelni i rozwijam się dalej. Nie sposób było rozstać się z tą uczelnią, a szczególnie ze Studenckim Kołem Honorowych Dawców Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku. Jeżeli miałabym wybrać ponownie po skończeniu szkoły średniej to wybrałabym bez zastanowienia KPU. To ona otwiera przed nami nowe perspektywy i drzwi do nowych wymiarów marzeń

Galeria Kierunku


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Pielęgniarstwo, to nie tylko zawód – to powołanie, służba człowiekowi choremu oraz pasja. Pielęgniarstwo, to praca z ludźmi, która daje niezwykłą satysfakcje. Pielęgniarka zmienia świat nie tylko w ujęciu ogólnym ale zmienia świat każdej osoby, którą się opiekuje. Jednym  z powodów, dla których warto studiować Pielęgniarstwo jest możliwość zdobycia zawodu. Wybierając studia na kierunku Pielęgniarstwo zyskujemy dyplom uznawany automatycznie w całej Unii Europejskiej, mamy szeroką ofertę zatrudnienia oraz możemy stworzyć własną działalność gospodarczą, indywidualną lub grupową praktykę pielęgniarską. Ponadto, pielęgniarstwo to zawód, który budzi wdzięczność  i szacunek społeczeństwa. Pielęgniarki dbają o pacjenta, opiekują się nim i okazują troskę. Zdobyta podczas studiów wiedza może być  niezwykle przydatna również w życiu codziennym. Pielęgniarstwo daje możliwość pracy z pacjentem w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia, czyli osobą chorą, zagrożoną chorobą bądź z osobą zdrową. Daje możliwość pracy z pacjentem różnego pochodzenia o różnym poziomie intelektualnym w różnym miejscu zamieszkania i różnej narodowości.
Absolwent posiada umiejętności korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym  i umierającym; komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy; organizowania pracy własnej; nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania  i wspierania.  W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych absolwent posiadający dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo będzie miał uprawnienia do samodzielnego: 
 • ordynowania leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie recepty lub zlecenia,
 • dobierania, zlecania i interpretowania badań diagnostycznych w ramach posiadanych uprawnień,
 • udzielania porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji
Absolwenci przygotowani są m.in. do podejmowania pracy w specjalistycznych oddziałach oraz są przygotowani są do zadań związanych z zarządzaniem w pielęgniarstwie; nauczaniem zawodu pielęgniarki, prowadzeniem prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2019 poz. 576) absolwenci kierunku Pielęgniarstwo mają prawo do zatrudnienia:
 • w podmiotach leczniczych na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
 • w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
 • w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
 • pełnienia służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną;
 • na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności;
 • zatrudnienia w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie; na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym;
 • sprawowania funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu;
 • powołania do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienia funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.
Tak, utworzenie grupy uzależnione jest od liczby kandydatów.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań możesz starać się o następujące formy wsparcia: Pomoc materialna: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredyt studencki - udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ są bezpłatne; studia niestacjonarne – wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie: https://kpu.krosno.pl/rekrutacja-oplaty
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://kpu.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.