Slider
NAZWA KIERUNKU: 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

10 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Magister

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna ukierunkowane są na praktyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli – refleksyjnych praktyków zaangażowanych w proces edukacji dziecka, zorientowanych na samorozwój zawodowy poprzez korzystanie z teorii w praktyce. Studia umożliwią nabywanie przez studentów wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, merytorycznej i metodycznej, będącej podstawą pracy w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego i nauczyciela wczesnej edukacji.

ATUTY KIERUNKU:

Jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dają pełne wykształcenie niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia w toku studiów są realizowane głównie w formach warsztatowych i mają wymiar praktyczny.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:

————–

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent może podjąć pracę na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego lub nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III).

ZASADY REKRUTACJI:

Rekrutacja na jednolite studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna odbywać się będzie w oparciu o konkurs świadectw i egzamin praktyczny, w tym:
Cześć I – konkurs świadectw:
– po egzaminie maturalnym („nowej maturze”) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z języka polskiego i języka obcego;
– po egzaminie dojrzałości („starej maturze”) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego i języka obcego;
Cześć II – egzamin praktyczny:
– badanie szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów obejmujących rozmowę kwalifikacyjną, weryfikującą kompetencje językowe, komunikacyjne i logopedyczne kandydata;
– sprawdzian predyspozycji muzycznych.

Ponadto kandydat na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela i podjęcia studiów na ww. kierunku.

Kandydaci na studia legitymujący się dyplomem „matury międzynarodowej” IB (International Baccalaureat) wydanym przez International Baccalaureat Organization, przyjmowani są na studia na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu „matury międzynarodowej”.

Osoby, które ukończyły szkołę średnią zagranicą są przyjmowane na studia na ogólnych zasadach obowiązujących w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, a w przypadku braku możliwości poddania konkursowi ocen ze świadectwa dojrzałości szkoły średniej zagranicznej decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. 2018, poz. 1125 z późn. zm.).

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady z języka polskiego albo artystycznej.