Studia o profilu praktycznym na kierunku Międzynarodowa komunikacja językowa zakładają wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych studentów w oparciu o kształcenie ich sprawności w języku polskim oraz dwóch językach obcych, z jednoczesnym poszerzeniem wiedzy na temat przestrzeni biznesu lub nowych mediów. Absolwenci studiów Międzynarodowa komunikacja językowa powinni z łatwością odnaleźć się na rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym, którego wszyscy uczestnicy są zobligowani do fachowego komunikowania o swojej działalności.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Międzynarodowa komunikacja językowa

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia licencjackie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

6 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

licencjat

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne


Zakres kształcenia

Na kierunku Międzynarodowa komunikacja językowa realizowane są dwa moduły do wyboru:

  • komunikacja medialna – studenci zdobywają wiedzę i umiejętności wymagane do podjęcia zatrudnienia w mediach tradycyjnych i elektronicznych, w  wydawnictwach lub instytucjach kultury;
  • komunikacja w biznesie z tłumaczeniem – przygotowuje studentów do podjęcia pracy w firmach produkcyjnych oraz usługowych wszystkich branż prowadzących działalność na rynku międzynarodowym.

Praktyki

Praktyki na kierunku Międzynarodowa komunikacja językowa podzielone są na trzy etapy.

Po trzecim i czwartym semestrze student odbywa praktykę językowo-organizacyjną, której głównym celem jest efektywne wykorzystanie zdobytych kompetencji komunikacyjnych w środowisku biznesowym lub medialnym.

W piątym semestrze realizowane są praktyki specjalizacyjne, które wdrażają do podejmowania zadań odpowiadających modułowi do wyboru: w mediach lub w biznesie.

Ostatni etap stanowi praktyka dyplomowa – jej istotą jest współpraca studenta z instytucją zewnętrzną (np. portalem internetowym, jednostką administracji publicznej, firmą etc.), w której student lub studentka samodzielnie podejmuje działania komunikacyjne, a ich przebieg i ocena są przedmiotem aplikacyjnej pracy dyplomowej.  


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Studia na kierunku Międzynarodowa komunikacja językowa to:
  • unikatowe połączenie nauki trzech języków,
  • praktyczne poznanie pracy w mediach lub w biznesie
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich i praktyków,
  • bogata baza uczelni,
  • możliwość wyjazdu na naukę w ramach programu Erasmus+,
  • goście z uczelni partnerskich (VisitingProfessors),
  • członkostwo w programie Global Partners in Education.

Po ukończeniu studiów na kierunku Międzynarodowa komunikacja językowa zdobędziesz dyplom licencjata oraz będziesz mógł wykazać się znajomością języka wiodącego na poziomie B2 i drugiego języka na poziomie komunikatywnym (B1), zdobędziesz podstawy trzeciego języka. 

Wysokie kompetencje językowe dają szanse zatrudnienia w środowisku międzynarodowego biznesu – wszędzie tam, gdzie tworzone są zespoły międzynarodowe. Rozwinięte kompetencje komunikacyjne są poszukiwane także w mediach i w instytucjach publicznych.
Tak, utworzenie grupy uzależnione jest od liczby kandydatów.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ są bezpłatne.
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://kpu.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.