Lingwistyka stosowana


Program studiów zakłada profesjonalizację języka angielskiego oraz wybranego drugiego języka – hiszpańskiego, niemieckiego, bądź rosyjskiego. Zapewnia kształcenie w zakresie niezbędnej na współczesnym rynku pracy komunikacji biznesowej i interkulturowej, a także doskonalenie umiejętności przekładu pisemnego i warsztatu tłumacza, oraz znajomości języka specjalistycznego w wybranych branżach i zakresach funkcjonowania, takich jak turystyka czy prawo. Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, studia zapewniają absolwentom uzyskanie kompetencji pozwalających na biegłe posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie C2 (wszystkie specjalności) oraz B2 w zakresie wybranego drugiego języka.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Lingwistyka stosowana

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia magisterskie drugiego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

4 semestry

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

magister

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne


Zakres kształcenia

Studia oferują wybór jednego z trzech języków: niemieckiego, rosyjskiego lub hiszpańskiego.

Praktyki

Program studiów obejmuje praktyki w wymiarze 12 tygodni (w semestrze II, III i IV), podzielone na etapy odpowiadające osiąganym efektom uczenia się, realizowane w porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi prowadzącymi działalność międzynarodową.


Zagadnienia na rozmowę kwalifikacyjną na lingwistykę stosowaną:

Język angielski

 1. W jaki sposób znajomość języka obcego pomaga w życiu i w pracy?
 2. Jakie są wady i zalety korzystania z mediów społecznościowych?
 3. Co każdy z nas może zrobić, by chronić środowisko i swoje zdrowie?
 4. Dlaczego niektórzy ludzie nie lubią podróżować? 
 5. Jakie osoby / grupy są dyskryminowane w Polsce? Jakie są sposoby radzenia sobie z dyskryminacją?
 6. Czy sport jest już bardziej biznesem czy jeszcze rekreacją?
 7. Czy współczesny człowiek jest niewolnikiem mody i trendów?
 8. Czy współczesna reklama może być dziełem sztuki czy jest jedynie produktem użytkowym? Podaj przykłady.
 9. Jaką polską książkę / film możesz polecić obcokrajowcowi, który chciałby dowiedzieć się czegoś o polskiej kulturze. Uzasadnij swój wybór.
 10. Czy różnice kulturowe ubarwiają życie, czy je utrudniają? Podaj przykłady.

Język niemiecki / hiszpański / rosyjski

 1. Opisz najlepsze / najgorsze wakacje, na których byłeś/byłaś.
 2. Jaka jest Twoja wymarzona praca? Jakie aspekty pracy (satysfakcja, zarobki, towarzystwo, itd.) są według Ciebie najważniejsze i dlaczego?
 3. Jakie są dla Ciebie główne wady i zalety zdalnego nauczania. Uzasadnij.
 4. Czy lubisz podróżować w pojedynkę? Jakie są plusy i minusy tego rozwiązania?
 5. Wymień trzy cechy, które najbardziej denerwują Cię u innych ludzi. Uzasadnij swój wybór.
 6. Opowiedz o książce lub filmie, które zmieniły coś w Twoim życiu / myśleniu.
 7. Czy są według Ciebie produkty, których reklama w telewizji powinna być zakazana? Uzasadnij.  
 8. Czy często robisz zakupy online? Jakie są wady i zalety tej metody robienia zakupów?
 9. Czy wolałbyś / wolałabyś mieszkać na wsi czy w mieście? Uzasadnij.
 10. Gdybyś musiał / musiała zrezygnować z korzystania z telefonu lub komputera przez tydzień, które z tych urządzeń byś wybrał / wybrała? Uzasadnij.

Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Studia na kierunku lingwistyka stosowana to:
 • szeroka współpraca z renomowanymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi,
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców-praktyków z Polski i z zagranicy,
 • aktywny udział w europejskim programie wymiany studenckiej ERASMUS,
 • członkostwo w programie Global Partners in Education, w ramach którego studenci biorą udział w programach Global UnderstandingGlobal Business, oraz Global Education,
 • udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach studenckich,
 • współorganizacja międzynarodowych konferencji Across Bordersoraz Communication Styles,
 • działalność studenckiego Koła Naukowego SpeakUp!,
 • bogata infrastruktura: laboratoria językowe, tłumaczeniowe i komputerowe, a także nowoczesna biblioteka i czytelnia,
 • udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wyjazdy na wizyty studyjne, np. udział w dniach otwartych instytucji europejskich w Brukseli.
Studia na kierunku Lingwistyka stosowana są studiami II stopnia, nauka trwa 4 semestry, a po złożeniu odpowiednich egzaminów uzyskuje się tytuł magistra. Absolwenci mogą kontynuować studia w wybranej szkole doktorskiej.
Absolwent może podjąć pracę jako tłumacz, lektor / trener języka obcego, nauczyciel języka angielskiego w szkołach prywatnych, specjalista ds. współpracy międzynarodowej, project manager itp.
Obecnie w ofercie są tylko studia stacjonarne.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań możesz starać się o następujące formy wsparcia: Pomoc materialna:
 • stypendium socjalne – przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu;
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych – przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega;
 • stypendium Rektora – może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe;
 • stypendium „Pigonia” – stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce;
 • zapomoga – jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej;
Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny); Kredyt studencki – udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat; IOS jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach
 • studia stacjonarne są bezpłatne;
 • studia niestacjonarne – wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie: https://kpu.krosno.pl/rekrutacja-oplaty/
 • w czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://kpu.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/
 • Erasmus+ – to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków.
 • koła naukowe – na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.