Lingwistyka stosowana

NAZWA KIERUNKU: 

Lingwistyka stosowana

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia magisterskie drugiego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

4 semestry

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Magister

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Program studiów zakłada profesjonalizację języka angielskiego oraz wybranego drugiego języka – hiszpańskiego, niemieckiego, bądź rosyjskiego. Program studiów zapewnia kształcenie w zakresie niezbędnej na współczesnym rynku pracy komunikacji biznesowej, a także doskonalenie przekładu pisemnego i innych nawyków translatorskich, oraz języka specjalistycznego w wybranych branżach i zakresach funkcjonowania takich jak turystyka czy prawo.
W celu zagwarantowania optymalnego poziomu i jakości kształcenia w programie studiów ujęte zostały również zajęcia z zakresu komunikacji interkulturowej.
Program studiów gwarantuje także studentom rozwój kompetencji w zakresie kreowania i promowania kultury polskiej. Kluczowym elementem wiążącym w sposób praktyczny te zamierzenia będą zajęcia video online realizowane w partnerstwie GPE (Global Partners for Education). Umożliwi to realizację praktycznych zajęć komunikacji interkulturowej z przedstawicielami kultur ze wszystkich kontynentów.
Kierunek lingwistyka stosowana będzie również w możliwie najpełniejszy sposób realizował bliskie naszej uczelni idee ONZ, które realizowane są pod egidą inicjatywy United Nations Academic Impact, do której KPU w Krośnie należy.
Program studiów obejmuje również praktyki studenckie w wymiarze 12 tygodni, realizowane w porozumieniu z przedsiębiorstwami operującymi w międzynarodowej przestrzeni.
Tak zakrojone zamierzenia programowe umożliwią zatrudnienie absolwentów w szerokim spektrum instytucji – począwszy od różnorodnych podmiotów gospodarczych zajmujących się wymianą usług i towarów na rynkach regionalnych jak i globalnych, poprzez instytucje pozarządowe, agendy państwowe, administrację regionalną i lokalną oraz instytucje kultury, w tym także te zajmujące się szeroko pojmowanym dziedzictwem kulturowym.
Absolwenci będą mogli także kontynuować studia w wybranej szkole doktorskiej.

ATUTY KIERUNKU:

Kształcimy w duchu tolerancji i otwartości, kładziemy nacisk na podmiotowość studenta, wysoki poziom umiędzynarodowienia (Erasmus, zajęcia w formie łączy z uczelniami zagranicznymi), zajęcia prowadzone przez wykładowców-praktyków oraz native speakerów, wykorzystanie nowoczesnych technologii.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:

——————–

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent studiów na kierunku Lingwistyka stosowana znajdzie zatrudnienie jako tłumacz, trener języka obcego, specjalista ds. współpracy międzynarodowej czy project manager.

ZASADY REKRUTACJI:

Do odbywania studiów może być dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów oraz otrzyma za rozmowę kwalifikacyjną sprawdzająca znajomość języka angielskiego co najmniej 60 pkt (max 100) oraz drugiego języka obcego (niemiecki lub rosyjski lub hiszpański) co najmniej 30 pkt (max 100).
Od wszystkich kandydatów wymagana jest potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2 oraz drugiego języka obcego (niemiecki, rosyjski, hiszpański) na poziomie przynajmniej B1.

Rozmowa kwalifikacyjna

Zagadnienia do omówienia w języku obcym (I i II).
Kandydat losuje zagadnienie i rozpoczyna swobodną wypowiedź w języku obcym na jeden z poniższych tematów:

 1. Języki obce jako narzędzia pracy i komunikacji.
 2. Migracje i transfery międzykulturowe.
 3. USA i Europa – wspólnota dziejów i rywalizacja.
 4. Rola mediów  i komunikowania w życiu publicznym.
 5. Współczesne zagrożenie środowiska i zdrowia człowieka.
 6. Rola wykształcenia we współczesnym społeczeństwie.
 7. Współczesna turystyka – świat jako globalna wioska. 
 8. Konsumpcja i handel we współczesnym świecie.
 9. Sport jako rekreacja i biznes.
 10. Moda i sztuka we współczesnym świecie.
 11. Blaski i cienie kultury masowej.
 12. Rola nauki i wiedzy we współczesnym świecie.
 13. Przekład jako forma komunikacji międzykulturowej.
 14. Najwybitniejszy tekst literatury polskiej wybrany przez kandydata.
 15. Najwybitniejsze arcydzieło literatury światowej wybrane przez kandydata.
CZY WIESZ, ŻE…

Studia na kierunku Lingwistyka stosowana to możliwość udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych studenckich konferencjach naukowych, kołach naukowych, współpraca z uczelniami międzynarodowymi (Global Understanding, Business English), udział w imprezach i wyjazdach kulturalnych, zajęcia prowadzone przez wykładowców zagranicznych.