IMG_20191130_165326
IMG_20191130_165248
IMG_20191130_165304
PlayPause
previous arrow
next arrow
IMG_20191130_165326
IMG_20191130_165248
IMG_20191130_165304
previous arrow
next arrow
NAZWA KIERUNKU: 

Energetyka

POZIOM KSZTAŁCENIA:

Studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

7 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

Inżynier

FORMA STUDIÓW:

Stacjonarne i niestacjonarne

OPIS STUDIÓW:

Studia na kierunku Energetyka  umożliwią studentom zapoznanie się z tradycyjnymi (parowymi, gazowymi, gazowo-parowymi), alternatywnymi (jądrowymi) oraz odnawialnymi (wiatrowymi, solarnymi, geotermalnymi, wodnymi) technologiami produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W programie studiów obok przedmiotów podstawowych, znalazły się przedmioty kierunkowe mające na celu przekazanie wiedzy z zakresu konstrukcji i dynamiki maszyn energetycznych, sterowania, automatyzacji i robotyzacji procesów energetycznych. W bloku przedmiotów specjalnościowych uwzględniono zajęcia z fizyki budowli, audytu energetycznego, a także inne zagadnienia związane z ekologią, ekonomią, polityką i socjologią wykorzystania oraz użytkowania poszczególnych nośników i rodzajów energii.

ATUTY KIERUNKU:

Mocną stroną kierunku Energetyka jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W ramach podejmowanych form współpracy realizowane są praktyki studenckie oraz prace dyplomowe.  Interesariusze zewnętrzni aktywnie uczestniczą w konsultowaniu programu studiów. Niezaprzeczalnym atutem kierunku jest bogata baza laboratoryjna, wyposażona w nowoczesne urządzenia badawcze, a także kadra naukowo-dydaktyczna, posiadające doświadczenie praktyczne związane z kierunkiem studiów.

SPECJALNOŚCI REALIZOWANE NA KIERUNKU:
  • Maszyny i urządzenia energetyczne
  • Elektroenergetyka
  • Odnawialne źródła energii
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Wiedza zdobyta podczas studiów, jest warunkiem wyjściowym do rozpoczęcia własnej działalności w obszarze ekoenergetyki. Absolwenci kierunku Energetyka znajdą zatrudnienie w: przedsiębiorstwach  zajmujących się produkcją, wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej; w biurach wykonujących dokumentację techniczną; pracowniach zajmujących się konstruowaniem  podzespołów i urządzeń służących do realizacji zadań z zakresu konwencjonalnej i proekologicznej energetyki; zakładach produkcyjnych, instalacyjnych oraz dystrybucyjnych;  instytucjach administrujących i monitorujących prace rozproszonych źródeł energii, takich jak: farmy wiatrowe, systemy fotowoltaiczne, biogazownie, wytwórnie biopaliw i tym podobne.

ZASADY REKRUTACJI:

Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo chemii albo informatyki.
Z pomięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, chemicznej, informatycznej, wiedzy technicznej.