Inżynieria Produkcji – zintegrowane systemy wytwarzania

Sylwetka i perspektywy zawodowe absolwenta specjalności Zintegrowane systemy wytwarzania

Absolwenci specjalności Zintegrowane systemy wytwarzania uzyskają niezbędną wiedzę potrzebną do projektowania i nadzoru technicznego procesów produkcyjnych, jak i wdrażania nowoczesnych metod zarządzania nimi. W programie specjalności położono większy nacisk na zagadnienia techniczne właściwe dla inżyniera, pełniącego funkcję menedżera procesów produkcyjnych. Przedmioty są tak dobrane, aby zdobyte wykształcenie techniczne było związane z umiejętnościami praktycznymi i wiedzą specjalistyczną, pozwalającą na pracę na różnych stanowiskach.

Absolwenci nabędą kompleksową wiedzę i umiejętności z zakresu: podstaw koncepcji Przemysł 4.0, możliwości zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w Przemysł 4.0,

automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych, zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia wyrobu, definiowania wymagań dla projektowanego produktu, zarządzania projektem inżynierskim (organizacja zespołu projektowego, harmonogramowanie projektu, przydział zasobów projektowych itp.), metod wdrażania innowacyjnych narzędzi informatycznych w przedsiębiorstwie, metodyk projektowania inżynierskich baz danych na potrzeby gromadzenia i przetwarzania wiedzy i danych o produkcie i procesie, nowoczesnych technik projektowania wyrobów (z uwzględnieniem ekoprojektowania), nowoczesnych technik planowania procesów technologicznych wspieranych o narzędzia sztucznej inteligencji, metod i narzędzi wspomagających planowanie i sterowanie produkcją, symulacji procesów produkcyjnych, narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie cyklem życia wyrobu – PLM.

Oprócz specjalistycznej wiedzy technicznej absolwenci specjalności będą dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, zarządzania zasobami ludzkimi oraz poznają i będą potrafili ocenić efektywność ekonomiczną firmy. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje  społeczne przygotują absolwentów do pracy w nowoczesnych zakładach przemysłowych.

Po ukończeniu specjalności absolwenci mogą być zatrudnieni w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz handlowo-produkcyjnych przemysłu maszynowego itp. Będą przygotowani do pracy zarówno w dużych jak i mniejszych zakładach przemysłowych lub organizacjach o charakterze naukowo-badawczym. W przyszłej pracy zawodowej mają możliwość łączenia funkcji technicznych, organizatorskich oraz umiejętności ekonomicznych, nie tylko w sferze działalności kierowniczej i wytwórczej, ale również projektowej i eksploatacyjnej. Przykładowe zawody, które mogą być wykonywane przez absolwentów tego kierunku to m.in.: projektant, technolog, konstruktor, inżynier utrzymania ruchu, inżynier procesu/jakości.

Zapisy elektroniczne na Kierunek Inżynieria Produkcji