DSC_8100
DSC_0394
DSC_5027
DSC_8104
DSC_8531
PlayPause
previous arrow
next arrow
DSC_8100
DSC_0394
DSC_5027
DSC_8104
DSC_8531
previous arrow
next arrow

Studia na kierunku Budownictwo trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera. W trakcie trwania studiów studenci uzyskują kwalifikacje z dziedziny inżynierii lądowej w zakresie: realizacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi oraz utrzymania, eksploatacji i odtwarzania zasobów budowlanych.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Budownictwo

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

7 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

inżynier

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne i niestacjonarne


Zakres kształcenia

Kształcenie na kierunku Budownictwo realizowane jest na specjalnościach:

  • Budowa dróg
  • Konstrukcje budowlane
  • Inżynieria procesów budowlanych

Praktyki

Studenckie praktyki zawodowe są integralną częścią programu studiów. Praktyki realizowane są w przedsiębiorstwach z branży budowlanej lub działu funkcjonującego w obszarze budownictwa, zależnie od specyfiki.


Galeria kierunku


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Warto studiować Budownictwo ponieważ to praktyczny kierunek, który kładzie nacisk na zdobywanie wielu umiejętności. Trudno sobie wyobrazić, by zapotrzebowanie na specjalistów z branży budowlanej zmniejszyło się lub całkowicie zniknęło. Budownictwo to obiecujący kierunek, wciąż kluczowy w gospodarce.
Program kształcenia umożliwia absolwentom kierunku Budownictwo uzyskanie uprawnień budowlanych po odbyciu wymaganej praktyki w zawodzie i zdaniu odpowiednich egzaminów przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną Izby Inżynierów Budownictwa. Dyplom inżyniera pozwala na kontynuowanie nauki na poziomie magisterskim na kierunku budownictwo.
Po ukończeniu studiów oraz zdobyciu uprawnień absolwent ma możliwość podjęcia pracy zarówno jako projektant, jak i wykonawca budowlany. Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w budownictwie, przy  realizacji zadań nadzoru budowlanego, zarówno w jednostkach samorządowych, jak i inspektoratach nadzoru budowlanego. Mogą także zakładać i prowadzić własną firmę budowlaną lub spełniać się w branży doradztwa technicznego i materiałów budowlanych.
Tak, utworzenie grupy uzależnione jest od liczby kandydatów.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ - są bezpłatne; studia niestacjonarne – wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie: https://kpu.krosno.pl/rekrutacja-oplaty/
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://kpu.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.