Podczas studiów na kierunku Automatyka i robotyka student nabędzie kompetencje w zakresie informatyki, mechaniki i elektroniki, pozwalające mu na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej. Po ukończeniu studiów absolwent będzie mógł m. in. podjąć pracę w interdyscyplinarnym zespole projektowym, uczestniczącym w rozwiązywaniu zadań budujących innowacje, w działach utrzymania ruchu przy zapewnieniu sprawności technicznej urządzeń na automatycznych liniach produkcyjnych czy na stanowiskach związanych z programowaniem, w szczególności sterowników PLC stosowanych w aplikacjach przemysłowych i układach automatycznej regulacji.


Informacje o kierunku

NAZWA KIERUNKU: 

Automatyka i robotyka

POZIOM KSZTAŁCENIA:

studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

7 semestrów

TYTUŁ NADAWANY ABSOLWENTOM:

inżynier

FORMA STUDIÓW:

stacjonarne i niestacjonarne


Warunki rekrutacji

  • Rekrutacja na kierunek Automatyka i robotyka przeprowadzona zostanie na podstawie konkursu świadectw maturalnych. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia w danym roku akademickim określa Uchwała Senatu.
  • Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.
  • Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki, albo informatyki.
  • Zgodnie z regulaminem przyjęć na studia, laureaci i finaliści olimpiad matematycznych, fizycznych, informatycznych oraz wiedzy technicznej na poziomie centralnym i okręgowym, mają możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia bez konieczności przechodzenia przez standardowy proces rekrutacyjny.

Zakres kształcenia

Kształcenie na kierunku Automatyka i robotyka realizowane jest na specjalnościach:

  • Automatyka – student pogłębi wiedzę i praktyczne umiejętności związane z automatyzacją procesów produkcyjnych, ich wizualizacją oraz zarządzaniem nimi
  • Elektroenergetyka – student pogłębi wiedzę z zakresu wykorzystania i zarządzania energią elektryczną niezbędną w napędach maszyn i urządzeń; pozna zagadnienia związane z przekształcaniem energii oraz zagadnienia dotyczące diagnostyki i eksploatacji urządzeń przemysłowych
  • Diagnostyka samochodowa, mechatronika i elektromobilność – student pogłębi wiedzę z zakresu elektroniki ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania jej w mobilnych rozwiązaniach, pozna wiedzę związaną z budową napędów elektrycznych wraz z magazynami energii

Praktyki

Praktyki na kierunku Automatyka i robotyka łącznie obejmują 24 tygodnie, to jest 320 godzin zajęć praktycznych, realizowanych w zakładzie wybranym przez studenta. Praktyki można odbywać się w zakładach przemysłowych, gdzie wykorzystywane są rozwiązania oparte o układy sterowania, roboty oraz urządzenia produkcyjne wymagające utrzymania ruchu.


Dom studenta
ul. Żwirki i Wigury 9a


Dom studenta
ul. Słowackiego 6


Najczęściej zadawane pytania:

Ze względu na interdyscyplinarny charakter kierunku, łączącego w sobie elementy informatyki – w zakresie programowania, mechaniki – w zakresie projektowania, elektrotechniki – w zakresie doboru i uruchamiania urządzeń elektrycznych, absolwent po ukończeniu studiów ma szerokie perspektywy zatrudnienia w przemyśle.
W trakcie studiów student ma możliwość uzyskania szeregu certyfikatów potwierdzających nabycie umiejętności w zakresie programowania i wykorzystania narzędzi komputerowych. Nabędzie także wiedzę pozwalającą na podejście do egzaminu związanego z uzyskaniem uprawnień Stowarzyszenia Elektryków Polskich dotyczących dozoru i eksploatacji urządzeń elektrycznych
Absolwent kierunku Automatyka i robotyka znajdzie zatrudnienie na stanowiskach związanych z układami elektronicznymi, kablowaniem szaf sterowniczych, w zespołach projektowych, przy dobierać komponentów linii automatycznych, przy pisaniu oprogramowania do sterowania maszynami i procesami, do pracy w zespołach utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych.
Tak, utworzenie grupy uzależnione jest od liczby kandydatów.
W trakcie studiów po spełnieniu określonych wymagań student może starać się o liczne formy wsparcia. Pomoc materialna to: stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej; wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu; stypendium dla osób niepełnosprawnych - przyznawane jest bez względu na wysokość dochodu; stawka dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby, która się o nie ubiega; stypendium Rektora - może je otrzymać osoba, która uzyskała w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe; stypendium „Pigonia” - stypendium przyznawane jest studentom za wyniki w nauce; zapomoga - jest to doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa, przyznawana na wniosek studenta, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Urlop studencki – każdy student może ubiegać się o urlop krótkoterminowy (nieprzekraczający jednego semestru) lub długoterminowy (roczny). Kredytu studenckiego udziela bank i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kredyt można otrzymać tylko raz w trakcie trwania studiów, jednak na okres nie dłuższy niż 6 lat. IOS - jest specjalnym trybem organizacji zajęć oraz sesji egzaminacyjnej kończącej semestr. Indywidualna Organizacja Studiów została przygotowana dla studentów, których sytuacja rodzinna czy zawodowa uniemożliwia kontynuowanie toku studiów na ogólnych zasadach.
Studia stacjonarne oraz stacjonarne 26+ - są bezpłatne; studia niestacjonarne - wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych dostępna jest na stronie: https://kpu.krosno.pl/rekrutacja-oplaty/
W czasie studiów możesz brać udział w kursach i szkoleniach poszerzających swoją wiedzę i umiejętności https://kpu.krosno.pl/studia-podyplomowe-i-kursy/ Erasmus+ - to program unijny, który umożliwia studentom naukę za granicą. W programie uczestniczy ponad 70 uczelni. Dzięki Erasmusowi masz okazję nie tylko uczyć się w innym kraju, ale także poznać jego kulturę, nauczyć się nowych języków. Koła naukowe - na uczelni funkcjonuje ponad 20 studenckich kół naukowych, w których każdy student może poszerzać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie w wielu dziedzinach. Poza zajęciami, członkowie kół odbywają zajęcia w terenie, uczestniczą w obozach naukowo-szkoleniowych, konferencjach, kursach i sympozjach. Realizują projekty naukowo-badawcze, nawiązują kontakty z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, często prowadzące do podjęcia pierwszej pracy.