Kalendarz akademicki

Zarządzenie nr 25/19
Rektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
28 czerwca 2019 r.
w sprawie: organizacji roku akademickiego 2019/2020 


§ 1

Ustalam następujący porządek roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie:

30 września 2019 – 31 stycznia 2020 r. – semestr zimowy
30 września – 22 grudnia – zajęcia dydaktyczne
23 grudnia – 6 stycznia    – przerwa świąteczna
7 stycznia – 31 stycznia – zajęcia dydaktyczne
1 luty – 12 luty – zimowa sesja egzaminacyjna

13 lutego – 19 lutego 2020 r. – przerwa międzysemestralna

27 lutego – 30 września 2020 r. – semestr letni
20 lutego – 26 lutego – poprawkowa sesja egzaminacyjna
27 lutego – 8 kwietnia – zajęcia dydaktyczne
9 kwietnia – 15 kwietnia – przerwa świąteczna
16 kwietnia – 19 czerwca – zajęcia dydaktyczne
20 czerwca – 30 czerwca    – letnia sesja egzaminacyjna
1 lipca – 30 września – przerwa wakacyjna
1 września – 15 września – poprawkowa sesja egzaminacyjna
16 września – 30 września 2020 r. – okres ten jest przeznaczony na załatwianie spraw organizacyj¬nych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021, w tym wpisów na rok akademicki 2020/2021.

§ 2

W semestrze zimowym zajęcia na studiach stacjonarnych w dniu 30 (czwartek) stycznia 2020 r. będą zajęciami poniedziałkowymi.

§ 3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może ustalić w ciągu roku akademickiego dni i godziny wolne od zajęć.

§ 4

Na wniosek dyrektora instytutu rektor może ustalić inne niż wymienione wyżej terminy zajęć i egzaminów dla poszczególnych specjalności, typów lub roczników studiów.

§ 5

Zajęcia odbywają się w systemie tygodniowym lub dwutygodniowym (tydzień A i tydzień B) i powinny być rozłożone w miarę możliwości równomiernie w semestrze.

§ 6

Szczegółową organizację i tryb zaliczenia semestru i roku ustala dyrektor instytutu na podstawie obowiązujących planów studiów.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 30 września 2020 r.

§ 8

Z dniem 30 września 2019 roku traci moc zarządzenie nr 21/18 Rektora PWSZ w Krośnie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019.