Podpisanie listu intencyjnego z Izbą Inżynierów

W dniu 16 grudnia 2019 r. w siedzibie PDK OIIB został podpisany list intencyjny pomiędzy: Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa reprezentowaną przez przewodniczącego Rady Grzegorza Dubika i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie reprezentowaną przez prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Barabasza – prorektora ds. rozwoju. W uroczystości uczestniczyli – ze strony Izby – przewodniczący Rady Grzegorz Dubik oraz z-ca przewodniczącego Rady Wacław Kamiński. Ze strony Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz – Prorektor ds. Rozwoju, dr Agnieszka Woźniak – Dyrektor Instytutu Politechnicznego, dr inż. Bernadeta Rajchel – Kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska i Górnictwa oraz dr inż. Tomasz Pytlowany – Kierownik Zakładu Budownictwa.

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie wyraziły wolę i gotowość stałej współpracy w zakresie:

–       Kształtowania planów, programów studiów i treści kształcenia na kierunkach: Budownictwo i Inżynieria środowiska prowadzonych na uczelni,

–      Organizacji wspólnych wydarzeń naukowych oraz szkoleń dla studentów, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej działalności zawodowej inżynierów na rynku budowlanym i instalacyjnym.

–        Podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

–        Organizacji praktyk studentów na kierunkach Budownictwo i Inżynieria środowiska.

–       Organizacji corocznego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z kierunku budownictwo oraz kierunku inżynieria środowiska, a także cyklicznych wystaw prac dyplomowych studentów tych kierunków.

Budynek Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Krakowskiej 289 w Rzeszowie, poza typową funkcją biurową, ma również edukować w zakresie energooszczędnych technologii budowlanych, dlatego poziom parteru przeznaczony jest na przestrzeń wystawienniczą oraz konferencyjną.

Istotną cechą siedziby PDK OIIB jest zastosowanie rozwiązań bioklimatycznych, m.in. odpowiednich materiałów budowlanych oraz naturalnej wentylacji. W celu zmniejszenia wykorzystania wody pitnej do celów sanitarnych wykonano instalację wody szarej (deszczowej) do zasilenia spłuczek muszli ustępowych i pisuarów oraz zewnętrznych zaworów czerpalnych. Zastosowano także rozproszony system wentylacji złożony z 7 central wentylacyjnych. W celu zredukowania kosztów zużycia energii elektrycznej zainstalowano panele fotowoltaiczne.

Dodatkowo wykonano system zarządzania instalacjami BMS, który obejmuje swoim nadzorem następujące układy: automatykę kotłowni, centrale wentylacyjne, siłowniki okien, żaluzje oraz markizy, oświetlenie w salach konferencyjnych, klimakonwektory, ogrzewanie podłogowe, system zarządzania energią, detekcję gazu, centralę wody szarej, zbiornik p.poż.

Siedziba PDK OIIB została zaprojektowana w standardzie budynku pasywnego: projektowane zużycie energii na cele grzewcze to 15 kWh/m2 na rok. Obiekt przeszedł próbę szczelności z wynikiem n50 = 0,27 wymiany/h dla stanu wykończeniowego wraz ze wszystkimi wewnętrznymi instalacjami. Otrzymał też świadectwo charakterystyki energetycznej budynku Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., potwierdzające założenia projektowe.Budynek spełnia kryteria stawiane klasie A programu priorytetowego Lemur, prowadzonego przez NFOŚiGW.

Inwestycję zrealizowano na podstawie dokumentacji projektowej biura Architektura Pasywna Pyszczek i Stelmach sp.j. Wykonawcami byli: Przedsiębiorstwo Budowlane BESTA sp. z o.o. ( I etap) oraz SB COMPLEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (II etap).

źródło: więcej w „Biuletynie Informacyjnym PDK OIIB” nr 3/2019 oraz na www.inzynier.rzeszow.pl.

https://inzynier.rzeszow.pl/index.php?&sRC=N&pageTarget=article&AIndex=WPWSZ19