Charakterystyka kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska, po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej, mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych w zakresie sieci i instalacji oraz hydrotechnicznych! Czytaj więcej


Zakład Inżynierii Produkcji i Środowiska
dr inż. Bernadeta Rajchel – Kierownik Zakładu
mgr Agnieszka Urbańska – Sekretariat
tel. 013-43-755-90
e-mail: ip2@kpu.krosno.pl
ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno

Pozwalają kontynuować studia na II-gim stopniu (studia magisterskie).

Absolwent kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA nabędzie umiejętności z zakresu:

-nauk ogólnych i podstawowych: matematyka, fizyka, chemia, geometria wykreślna i grafika inżynierska, ergonomia i bhp, informatyczne podstawy projektowania, przedsiębiorczość, ochrona własności intelektualnej, język obcy, biologia i ekologia, mechanika płynów, materiałoznawstwo, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo, ochrona środowiska, termodynamika techniczna, hydrologia i nauki o Ziemi, geologia inżynierska;

– nauk kierunkowych: gospodarka wodna i ochrona wód, technologia wody i ścieków, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, instalacje sanitarne, ogrzewnictwo, wentylacje i klimatyzacje, wodociągi, kanalizacje, mechanika gruntów i geotechnika, geochemia środowiska, budowle hydrotechniczne, geofizyka środowiskowa, geodezja i kartografia, monitoring środowiska, alternatywne źródła energii, systemy informacji przestrzennej.

Absolwent będzie przygotowany do:

– projektowania i budowy instalacji i sieci wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, CO i CW, wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem ich wpływu na czystość powietrza atmosferycznego, wody pitnej i gleby; 

– projektowania i budowy obiektów hydrotechnicznych;

– kształtowania środowiska wewnętrznego, obejmującego różnego rodzaju obiekty budowlane, w zakresie warunków temperaturowych, wilgotnościowych i usuwania różnych substancji zanieczyszczających;

– odnowy i ochrony środowiska poprzez projektowanie i budowę urządzeń i instalacji do oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów oraz oczyszczania gazów;

– projektowania i budowy systemów wymiany i odzysku energii ze szczególnym uwzględnianiem wykorzystania energii odnawialnej i niekonwencjonalnych źródeł energii;

– wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych parametrów chemicznych, fizycznych i mechanicznych podłoża gruntowego oraz wód gruntowych;

– nadzorowania i automatycznej regulacji procesów energetycznych oraz oceny stanu instalacji w inżynierii środowiska. 

Uprawnienia budowlane

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska, po odbyciu odpowiedniej praktyki, mogą ubiegać się o:

– uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

– uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej;

– uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w ramach specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Kierunek Inżynieria Środowiska
Uchwałą Nr 79/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 27 lutego 2019 roku
uzyskał pozytywną ocenę programową
na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Specjalność: sieci i instalacje budowlane

Absolwent pogłębi swoją wiedzę i umiejętności w zakresie melioracji, automatyki w inżynierii środowiska,  projektowania w technologii BIM, technologii bezwykopowych, organizacji i kosztorysowania robót.

Wykwalifikowani specjaliści projektanci oraz wykonawcy instalacji i sieci sanitarnych, c.o., gazowych, wentylacji czy klimatyzacji, posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane byli, są i będą potrzebni na rynku pracy.

Specjalność: gospodarka obiegu zamkniętego

Absolwent pogłębi swoją wiedzę i umiejętności w zakresie odzysku zasobów i energii, technologii układów zamkniętych,  oceny cyklu życia produktu, klastrów energetycznych.

Powołanie tej specjalności związane jest z nowym wyzwaniem środowiskowym.

Program studiów, w tym niniejszej specjalności był konsultowany z wiodącym w tym zakresie przedsiębiorstwem – Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym.

Gospodarka obiegu zamkniętego (inaczej: gospodarka cyrkulacyjna, cyrkularna, circular economy, o obiegu zamkniętym) stanowi jeden z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej. To koncepcja, która umożliwi zachowanie jak najdłużej wartości dodanej produktów i wyeliminowanie odpadów. Zakłada efektywne wykorzystanie zasobów na wszystkich etapach życia produktu. To nowe rozwiązanie w stosunku do gospodarki liniowej, opartej na modelu „weź, wyprodukuj, zużyj i wyrzuć”. To nowe podejście ma prowadzić do stworzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki.

Specjalność: inżynieria procesów budowlanych

Absolwent pogłębi swoją wiedzę i umiejętności w zakresie kosztorysowania procesów budowlanych, wykonawstwa inwestycji przemysłowych i deweloperskich, budowy obiektów liniowych, typu drogi, tunele, a także technologii wykonywania sieci, energooszczędnego budownictwa oraz modelowania i zarządzania informacją o obiektach i procesach budowlanych.

Ta specjalność to nowość na Uczelni, ponieważ jest ona specjalnością międzykierunkową, adresowaną do studentów pokrewnych kierunków: budownictwo, energetyka i inżynieria środowiska.

Specjalność: energetyka źródeł odnawialnych

Absolwent pogłębi swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym energii wiatru, wody, gruntu, Słońca. Nauczy się projektować proste instalacje w tym zakresie. Jak również pozna zasady automatyki i sterowania tymi źródłami. Jest to specjalność skierowana dla osób szczególnie zainteresowanych tematyką alternatywnych źródeł energii.

W dzisiejszych czasach temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest bardzo aktualny, dlatego też specjaliści w tym zakresie będę potrzebni.