Wyjazd na praktyki

POSTĘPOWANIE PRZED WYJAZDEM NA STYPENDIUM

Krok 1: PRZYJDŹ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkania informacyjne odbywają się dwa razy w roku (po jednym na semestr).

Biuro BWM PANS w Krośnie organizuje również raz na semestr International Afternoon, jest to wydarzenie, na którym studenci programu Erasmus+ prezentują swój kraj, uczelnię, potrawy narodowe, tańce, muzykę i inne zwyczaje. Dzięki temu, wszyscy uczestnicy mogą zaświadczyć multikulturowości i poznać opinie innych studentów biorących udział w mobilnościach zagranicznych.

Krok 2: WYBIERZ INSTYTUCJĘ

Studenci zainteresowani wyjazdem na praktykę sami kontaktują się z instytucjami, w których chcieliby odbyć praktykę. 

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.). Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami.
Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. 

Informacje o jednej z firm, która pomaga w znalezieniu miejsca praktyk i zaadoptowaniu się w nowym kraju można znaleźć na stronie: https://algoos.com/. Ulotka o firmie: Algoos

Informacje o stażu/praktykach w firmie Aviacon: https://kpu.krosno.pl/bk/zagraniczne-staze-praktyki-dla-studentow-2/

Baza praktyk zagranicznych: https://www.trainingexperience.org/

Więcej informacji: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/opportunities/opportunities-for-individuals/students/traineeships-abroad-for-students

Krok 3: ZGŁOŚ SIĘ DO BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Na tym etapie musisz wypełnić formularz zgłoszeniowy na praktyki, zgodę i RODO, list motywacyjny oraz (jeśli dotyczy) dostarczyć zaświadczenie o pobieraniu stypendium socjalnego lub o stopniu niepełnosprawności.

Krok 4: SPRAWDŹ KRYTERIA KWALIFIKACJI I WEŹ UDZIAŁ W REKRUTACJI

Przeczytaj regulamin i zasady kwalifikacji i złóż kompletny wniosek w BWM.

Krok 5: SPRAWDŹ CZY SIĘ DOSTAŁEŚ

Wiadomość czy się dostałeś dotrze na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Jeśli się dostałeś czytaj dalej nasze kroki, jeśli nie zapraszamy za rok na następne kwalifikacje.

PRAWO DO ODWOŁANIA

Od decyzji Komisji, dotyczącej nieprzyznania stypendium na wyjazd z programu Erasmus+, studentowi przysługuje odwołanie do Rektora w terminie czternastu dni od daty wysłania przez Biuro współpracy międzynarodowej maila z informacją o wynikach. Postanowienie Rektora jest ostateczne.

Krok 6: ERASMUSIE PRZYJDŹ NA OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

Spotkanie będzie miało charakter organizacyjny i będzie poświęcone sprawom związanym z wyjazdem m.in. wypełnianie formularzy, wizy i formalności wyjazdowe, sprawa ubezpieczenia, podróż itp.

Informacja o spotkaniu będzie rozesłana na adresy e-mail.

Krok 7: WYPEŁNIJ DOKUMENTY

W przypadku braku sformułowanych pakietów aplikacyjnych programu Erasmus+ wraz z wymaganymi dokumentami dostępnymi na stronie instytucji, należy wypełnić formularz PANS w Krośnie dostępne na stronie internetowej w zakładce Dokumenty do pobrania:

Learning Agreement – praktyki – porozumienie o programie praktyk

Krok 8: CZEKAJ NA ODPOWIEDŹ Z INSTYTUCJI

Dokumenty powinny być przesłane do instytucji, dopiero gdy druga strona podpisze dokumenty możesz być pewien, że zostałeś zakwalifikowany do wyjazdu i czas się przygotowywać.

Podpisane dokumenty wraz z potwierdzeniem o przyjęciu studenta złożone do BWM na około 3 tygodnie przed terminem wyjazdu.

Krok 9: PRZYGOTUJ SIĘ DO WYJAZDU

Krok 10: PODPISZ UMOWĘ

Na około dwa tygodnie przed twoim wyjazdem, zostanie przez nas przygotowana umowa i zaprosimy Cię do nas żebyś ją podpisał. Umowa będzie zawierać najpotrzebniejsze informacje takie jak: długość pobytu, miejsce oraz wysokość grantu.

Krok 11: WYPEŁNIJ TEST JĘZYKOWY

Test językowy zostanie do Ciebie przesłany automatycznie po wprowadzeniu Twoich danych do systemu.

Krok 12: ODBIERZ GRANT

Stypendia wypłacane są na konto! Wysokość stypendium Erasmus+ jest ustalana corocznie i uzależniona jest od środków jakimi dysponuje Polska, od liczby i okresu studiów na jaki wyjeżdżają studenci polscy oraz kryteriów według których uczelnia macierzysta dzieli przyznane fundusze. Przed wyjazdem uczelnia wypłaca 80% grantu a pozostałe 20% po powrocie studenta i złożeniu ankiety online stypendysty.

Kwota zależna jest od grupy, w której znajduje się kraj:

Stawka miesięczna obowiązująca dla wyjazdów studentów na praktyki.

Dla osób (studenci i absolwenci) spełniających kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu.

Definicja „osób z mniejszymi szansami”.

W związku z wyjazdem czekają Cię wydatki więc pamiętaj, ze stypendium Erasmusa+ jest przeznaczone jedynie na pokrycie różnic pomiędzy kosztami utrzymania w kraju ojczystym a kosztami w kraju przyjmującym, nie zaś na pokrycie całkowitych kosztów ponoszonych przez Ciebie za granicą.

Wysokość stypendium jest zależna od wysokości ogólnej kwoty subwencji stypendialnej, przyznanej uczelni na dany rok akademicki z funduszy Komisji Europejskiej za pośrednictwem Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Podział funduszu stypendialnego odbywa się proporcjonalnie z uwzględnieniem jednostek obliczeniowych przyporządkowanych poszczególnym grupom krajów docelowych.

Ryczał na koszt podróży jest obliczany na podstawie odległości pomiędzy uczelniami. W przypadku skorzystania ze środka podróży o mniejszej emisji dwutlenku węgla obowiązuje stawka dla „green travel”. Stawki obowiązujące na podróż w zależności od odległości:

Dokładną odległość od instytucji można wyliczyć na stronie NA: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

POSTĘPOWANIE PODCZAS POBYTU NA STYPENDIUM

ZMIANY DO LEARNING AGREEMENT

Po przyjeździe może się okazać, że będziesz musiał zmienić swój Learning Agreement. W tym celu wypełniasz sekcję „During the mobility”. Pamiętaj, że zmiany muszą zostać zaakceptowane przez koordynatora w instytucji partnerskiej, a dopiero później są wysyłane do uczelni macierzystej. Na dokonanie zmian w LA masz miesiąc od daty rozpoczęcia mobilności!


ZAKOŃCZENIE MOBILNOŚCI

ANKIETA ONLINE

Ankieta zostanie automatycznie wygenerowana i przesłana przez system Beneficiary Module w kilka dni po zakończeniu mobilności. Wypełnienie i wysłanie ankiety jest wymagane do ostatecznego rozliczenia stypendium.

DRUGI TEST JĘZYKOWY

Po zakończeniu mobilności, zostanie przesłany link do obowiązkowego drugiego testu językowego. Wypełnienie go jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozostałej kwoty stypendium.

ZAŚWIADCZENIE O DŁUGOŚCI POBYTU

Takie zaświadczenie wystawia uczelnia przyjmująca, daty na tym zaświadczeniu powinny być zgodne z czasem trwania stypendium. Zaświadczenie trzeba złożyć do BWM. Ostateczna kwota pozostałej części stypendium zostanie obliczona w oparciu o potwierdzenie pobytu. W przypadku krótszego potwierdzenia niż na okres zawarty w umowie, pozostała kwota zostanie odpowiednio pomniejszona.

Potwierdzenie pobytu – praktyki