Konkurs uzupełniający na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe dla pracowników

Biuro Współpracy Międzynarodowej zaprasza wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych KPU w Krośnie zainteresowanych wyjazdem zagranicznym w ramach programu Erasmus+ do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na wykorzystanie pozostałych funduszy z konkursu akademickiego 2020/2021. Mobilności mogą być zrealizowane do końca maja 2023.

Pracownicy ubiegający się o prawo do wyjazdu i stypendium zobowiązani są złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:

Wymagana jest znajomość języka angielskiego (bądź języka, w którym prowadzone są zajęcia na uczelni partnerskiej) w stopniu pozwalającym na przeprowadzenie zajęć lub uczestniczenie w szkoleniu.

Lista uczelni partnerskich, z którymi posiadamy podpisaną umowę o wymianie kadry znajduje się pod linkiem: Uczelnie partnerskie
Konkurs dotyczy wyłącznie wyjazdów do krajów programu (1 lista ze strony).

Złożenie wniosku na wyjazd w ramach programu Erasmus+ jest równoznaczne z koniecznością zorganizowania zastępstwa podczas zajęć w czasie których realizowany będzie wyjazd, lub odrobienia ich w późniejszym terminie. Nieobecność wykraczająca poza czas, na który przyznaną zostaną fundusze oznacza konieczność wypisania urlopu na okres wykraczający poza stypendium.

Wzory wniosków z poprzednich lat, lub niekompletne wnioski nie będą przyjmowane!

Miejsce składania dokumentów: Elektronicznie na adres slawomir.pelczar@kpu.krosno.pl lub Rynek 1, pokój nr 9.

Termin składania dokumentów: 29 października 2021 r.