Instrukcja postępowania dla pracowników

STA – Staff Teaching Assignments

(wyjazdy pracowników dydaktycznych uczelni)

 1. Wyjazdy realizowane do zagranicznych uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub.
   
 2. Nauczyciele akademiccy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, z którymi PANS w Krośnie  podpisała umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Erasmusa w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla tamtejszych studentów (wykładów, seminariów, warsztatów).
   
 3. Długość pobytu: od 2 do 7 dni.

 4. Stypendium otrzymane przez pracownika uczelni jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni/ instytucji przyjmującej, t.j koszty podróży, ubezpieczenie, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą.
   
 5. Grant (90%) jest wypłacany po podpisaniu umowy na konto bankowe beneficjenta. Pozostała część grantu wypłacana jest po powrocie i złożeniu ankiety online. Szczegółowe zasady opodatkowania grantu Erasmus+ znajdują się w załączniku na dole strony.
   
 6. Dokumenty:

  Przed wyjazdem:
  • Należy wypełnić i przedstawić zakceptowany przez uczelnię partnerską Indywidualny Program Nauczania (Individual Teaching Programme)
  • Umowa pomiędzy Uczelnią a pracownikiem

   Po powrocie: rozliczenie wyjazdu
  • Dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu nauczania
  • Wypełnienie ankiety online automatycznie generowanej i wysyłanej przez system Mobility Tool

STT – Staff for Training

(wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych)

 1. Wyjazdy realizowane do instytucji zagranicznych (np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni) w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzenia wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztacie z elementami szkolenia, wizyta typu „work shadowing”). Szkolenie powinno być ściśle związane z obejmowanym stanowiskiem pracy i zakresem obowiązków służbowych.
   
 2. Długość pobytu: 2-7 dni.
   
 3. Stypendium otrzymane przez pracownika uczelni jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni/ instytucji przyjmującej, t.j koszty podróży, ubezpieczenie, zwiększone koszty utrzymania za granicą.
   
 4. Przy wyborze kandydatów na wyjazdy brane są pod uwagę, w szczególności:
  • kompetencje językowe – znajomość języka obcego, w którym prowadzone będzie szkolenie w instytucji przyjmującej,
  • temat szkolenia – wysoki stopień powiązania z zajmowanym stanowiskiem służbowym oraz wpływ szkolenia na podniesienie kwalifikacji z zakresu wykonywanych obowiązków służbowych,
  • umiejętność umotywowania chęci wyjazdu. 
 5. Dokumenty:

  Przed wyjazdem:
  • Wniosek – należy złożyć w Biurze Współpracy Międzynarodowej przed upływem wyznaczonego terminu. Indywidualny Program Szkolenia (Individual Work Programme for Staff training mobility) zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika. Program szkolenia musi być podpisany najpierw przez stronę przyjmująca a dopiero wtedy przez PANS w Krośnie. Umowa pomiędzy Uczelnią a pracownikiem – podpisywana w BWM Pracownik powinien być ubezpieczony na czas podróży i pobytu w uczelni/instytucji przyjmującej.
  Podstawa rozliczenia wyjazdu:
  • Dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia
  • Wypełnienie ankiety online automatycznie generowanej i wysyłanej przez system Mobility Tool z adresu replies-will-be-discarded@ec.europa.eu