Charakterystyka kierunku

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria produkcji

Specjalność:

  • Zintegrowane systemy wytwarzania
  • Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie
  • Systemy informatyczne w inżynierii produkcji

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Dziedziny nauki, do których odnoszą się zakładane efekty uczenia się: nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty uczenia się:

dyscyplina: inżynieria mechaniczna

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Czas trwania studiów (liczba semestrów): 3 semestry

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego): 103

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister inżynier

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów:

    Absolwenci kierunku Inżynieria produkcji uzyskają tytuł magistra inżyniera i przygotowani będą do podjęcia zadań w zakresie planowania projektowania, sterowania i kontrolowania procesów oraz systemów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Nowo utworzony kierunek studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnej gospodarki, poszukującej wykształconych specjalistów, przygotowanych do pracy w zakładach produkcyjnych i usługowych, ośrodkach naukowo- badawczych, firmach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz w jednostkach administracji publicznej. Nowoczesne, interdyscyplinarne wykształcenie, łączące zaawansowaną wiedzę inżynierską z elementami wiedzy ekonomicznej, pozwoli absolwentom zajmować również kierownicze stanowiska, a wiedza i umiejętności ułatwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dzięki odpowiedniemu, praktycznemu programowi kształcenia, będą oni spełniali wymogi stawiane przez dynamiczny i międzynarodowy przemysł zmierzający do automatyzacji, robotyzacji oraz digitalizacji procesu produkcyjnego, w myśl koncepcji Przemysłu 4.0.

Absolwenci II stopnia kierunku Inżynieria produkcji mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe kontynuując kształcenie na studiach podyplomowych oraz studiach III stopnia prowadzonych na uczelniach technicznych w kraju i za granicą, szczególnie w obszarze nauk technicznych, a także nauk o zarządzaniu, w dyscyplinach pokrewnych z inżynierią produkcji.

Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy:

       Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający dla absolwentów szkół wyższych. Śledząc dane statystyczne i komentarze do nich, można dostrzec zmieniające się uwarunkowania tego rynku, szczególnie związane z nowymi trendami zawodowymi. Analizy skłaniają do wniosku, że odpowiedni wydaje się wybór takiego kierunku, który wpisuje się w istniejącą lub wyłaniającą się tendencję na rynku pracy i na którym sprawdzają się najbardziej zaskakujące połączenia wiedzy i doświadczeń, z wielu dziedzin i dyscyplin naukowych czy zawodowych.

       Analiza zgodności zakładanych efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy dokonana została na podstawie:

  • Opinii przedstawicieli instytucji nadzorujących dany sektor przedsiębiorców.
  • Bezpośredniej opinii przedstawicieli rynku pracy, gdyż w skład komisji opracowującej wniosek wchodzili przedstawiciele przedsiębiorstw.
  • Licznych spotkań i konsultacji z przedstawicielami lokalnego rynku pracy.
  • Opinii Konwentu Uczelni.
  • Opinii i sugestii płynących od studentów.
  • Analizy opinii absolwentów w ramach programu monitorowania karier absolwentów.

     Oczekiwania pracodawców wyrażone zostały również w formie listów intencyjnych, umów i porozumień zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, a uczelnią lub bezpośrednio zakładem, w obrębie którego realizowany będzie kierunek studiów.

       Opracowany program studiów, a w szczególności efekty uczenia się dla kierunku studiów poddane były także opinii członków Konwentu Uczelni, w którym zasiadają przedstawiciele lokalnego rynku pracy i uczelni wyższych. Dokonano analizy planu studiów, przedstawiono założenia programu, w tym moduły specjalnościowe oraz oczekiwania i wymagania stawiane absolwentom kierunku.

       Program studiów kierunku Inżynieria produkcji został opracowany przez zespół, w którego skład wchodzili nauczyciele akademiccy, oraz przedstawiciele rynku pracy.

Cechy szczególne, wyróżniające kierunek studiów od innych konkurencyjnych ofert kształcenia:

      W Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadzone są studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Kierunek Inżynieria produkcji jest pierwszym kierunkiem drugiego stopnia. Na terenie powiatu krośnieńskiego i powiatów ościennych występuje aktualnie luka edukacyjna związana z brakiem dostępu młodzieży do kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria produkcji (tytuł zawodowy: magister inżynier). Kierunek ten umożliwi dostęp do zawodu magistra inżyniera Inżynierii produkcji młodzieży z Krosna i okolic, adekwatnie do zmieniających się uwarunkowań na rynku pracy, co przełoży się z pewnością na wzrost jakości i poziomu życia oraz konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczości. Studia na kierunku Inżynieria produkcji pozwolą studentom rozwijać własne talenty i realizować pasje, a także przygotują ich do pracy zawodowej.