O instytucie

Instytut Politechniczny przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie – obecnie Karpackiej Państwowej Uczelni, powstał w 2000 r. i w pierwszym roku swej działalności kształcił na trzech specjalnościach: Eksploatacja i konstrukcja maszyn, Kształtowanie środowiska, Sieciowe Systemy Informatyczne. Sale wykładowe i audytoryjne oraz laboratoria Instytutu Politechnicznego mieściły się początkowo wyłącznie w budynkach przy ul. Wyspiańskiego 20.

Te obiekty dydaktyczne powstały na terenie, gdzie znajdowała się Szkoła Powszechna, która ze względu na stan techniczny nadawała się do wyburzenia oraz dawna Szkoła Podstawowa nr 12, z której młodzież została przeniesiona do nowego budynku.
Od roku akademickiego 2003/2004 Uczelnia przyporządkowała wyżej wymienione specjalności odpowiednio do kierunków studiów: Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria środowiska, Informatyka, a w październiku 2007 r. uruchomiono nowy kierunek – Budownictwo.
W roku akademickim 2010/2011 oferta Instytutu Politechnicznego poszerzyła się o kierunek Energetyka, od roku 2013/2014 w ofercie Uczelni znalazł się kierunek Zarządzanie, natomiast od roku akademickiego 2015/2016 kierunek Górnictwo i geologia.
W dniu 22 marca 2016 r. podpisana została trójstronna umowa o współpracy pomiędzyPWSZ w Krośnie (obecnie KPU w Krośnie), Grupą Nowy Styl i IBS Poland, której celem było utworzenie specjalności Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym przy kierunku Mechanika i budowa maszyn. Utworzenie nowej specjalności było modelowym przykładem współpracy nauki i biznesu.  Impulsem dla przedsięwzięcia była konkretna potrzeba biznesowa Grupy Nowy Styl, która podczas rekrutacji zidentyfikowała brak wykwalifikowanych inżynierów-konstruktorów. Uczelnia elastycznie dopasowała swoją ofertę edukacji: pozyskała drugiego partnera technologicznego – firmę IBS Poland, zapewniła infrastrukturę informatyczną i przygotowała kadrę, która będzie szkolić z najnowszych narzędzi projektowych.
Ważnym wydarzeniem dla Uczelni i Instytutu Politechnicznego było uruchomienie pierwszych studiów magisterskich – Inżynieria produkcji. Absolwenci studiów pierwszego stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2018/2019, mogli kontynuować naukę na trzech specjalnościach: Zintegrowane systemy wytwarzania; Jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie; Systemy informatyczne w inżynierii produkcji. Oferta kierunku jest skierowana do absolwentów studiów inżynierskich, ale instytut zadbał również o absolwentów studiów licencjackich poszerzając ofertę o studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanieod roku akademickiego 2019/2020.
Obecnie zajęcia dydaktyczne Instytutu Politechnicznego, oprócz zajęć w Kampusie przy ul. Wyspiańskiego 20, odbywają we wszystkich kampusach Uczelni, tj. w Kampusie Politechnicznym przy ul. Dmochowskiego 12, w zespole budynków przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz w Kampusie przy ul. Żwirki i Wigury 9A, gdzie znajdują się główne laboratoria kierunku Mechanika i budowy maszyn oraz Inżynieria produkcji.

Instytutem Politechnicznym kierowali kolejno: prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski, dr hab. inż. Artur Blum, dr hab. inż. Andrzej Fellner, dr inż. Stanisław Rabiasz oraz dr Dominik Wróbel.
Podsumowując, obecnie w ofercie kształcenia Instytutu Politechnicznego znajduje się 7 kierunków studiów pierwszego stopnia oraz 2 kierunki drugiego stopnia, a kierunki te dają studentom możliwość wyboru 26 specjalności.