Charakterystyka kierunku

Studia trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu inżyniera (studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne).

Poznasz zasady funkcjonowania nowoczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących. Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę w dziedzinie programowania i administrowania systemami informatycznymi, bazami danych oraz technologii internetowej. Po studiach możesz prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć atrakcyjne zatrudnienie jako administrator sieci lub baz danych. Możesz wybrać jeden z trzech modułów kształcenia (wybór w trakcie studiów):

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo systemów informatycznych będzie posiadał aktualną wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa systemów informacyjnych(informatycznych). Nabędzie umiejętność projektowania, wdrażania, użytkowania, administrowania i testowania bezpiecznych systemów IT. Będzie potrafił sprawdzić bieżący stan sieci pod względem poziomu bezpieczeństwa. Będzie znał metodyki wykrywania włamań do systemów IT. Pozna metody tworzenia bezpiecznego kodu oraz sposoby zabezpieczania przesyłanych informacji. Posiądzie wiedzę odnośnie prawnych aspektów ochrony informacji, w tym informacji niejawnych. Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako administrator systemów informatycznych lub administrator bezpieczeństwa informacji. Absolwent będzie mógł podjąć pracę w małych i średnich przedsiębiorstwach, w korporacjach, bankach, na różnych szczeblach administracji państwowej oraz w policji, wojsku lub straży granicznej. 


Sieciowe systemy informatyczne

Absolwent posiadać będzie wykształcenie na poziomie inżyniera, który w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne uzyska podstawy do twórczej pracy w zakresie rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych. Dzięki nabytej umiejętności formułowania problemów inżynierskich i kojarzenia ich z odpowiednimi metodami rozwiązywania z wykorzystaniem techniki komputerowej, absolwenci będą mogli podjąć pracę w dowolnych zakładach i przedsiębiorstwach, które w swojej pracy wykorzystują szeroko rozumiane technologie komputerowe. Poprzez połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą technologiczną, absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w każdym przedsiębiorstwie, w którym stosuje się wspomaganie informatyczne procesów produkcyjnych. Absolwent przygotowany zostanie także do prac w roli inżynieria informatyka, administratora systemów komputerowych, programisty, operatora lub serwisanta systemów informatycznych. Absolwenci mogą podjąć magisterskie studia uzupełniające.

Technologie internetowe i bazy danych

Absolwent zostanie przygotowany do programowania systemów i aplikacji internetowych, baz danych oraz w szczególności ich interfejsów graficznych. Nabyta w toku studiów umiejętność programowania z wykorzystaniem różnych technologii i narzędzi umożliwi projektowanie oraz programowanie rozproszonych baz danych, aplikacji internetowych, zaawansowanych stron WWW w postaci serwisów oraz sklepów internetowych. W czasie studiów nabędzie także umiejętności użytkowania i administrowania bazami danych. Absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w wielu rozwijających się firmach oferujących usługi informatyczne oraz w każdym miejscu, gdzie wykorzystywane są systemy bazodanowe. Będzie mógł podjąć się prowadzenia samodzielnej działalności w zakresie tworzenia i administracji stron internetowych oraz projektowania, tworzenia i obsługi systemów bazodanowych. Absolwenci mogą podjąć magisterskie studia uzupełniające.