Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków uczelnianej komisji wyborczej

Zarządzenie nr  11/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie terminu i sposobu zgłaszania kandydatów na członków uczelnianej komisji wyborczej
na kadencję organów uczelni 2020-2024Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) w zw. z  §  14 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 w zw. z  § 50 ust. 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie w zw. zarządzam, co następuje:

§ 1

Prawo do zgłaszania kandydata na członków uczelnianej komisji wyborczej na kadencję organów uczelni 2020-2024 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, przysługuje każdemu pracownikowi oraz samorządowi studenckiemu.

§ 2
Osoba zgłaszająca kandydata lub samorząd studencki ma prawo zgłosić wyłącznie jednego kandydata z grupy, do której należy, tj. nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi lub studentów.
§ 3
Zgodnie z §51 Statutu w skład siedmioosobowej komisji wyborczej wchodzi  trzech przedstawicieli nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego; dwóch przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich; jeden przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz jeden przedstawiciel studentów.

§ 4
Kandydat, który należy do grupy nauczycieli akademickich lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  musi by zatrudniony w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 5
Zgłoszenie kandydata następuje w formie pisemnej i powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, grupę pracowników z jakiej jest zgłaszany lub określenie, że zgłoszenie dotyczy studentów, imię
 i nazwisko zgłaszającego oraz zgodę kandydata na jego zgłoszenie. W przypadku samorządu studenckiego kandydata zgłaszają osoby uprawnione do reprezentacji. Wzór formularza zgłoszenia i zgody kandydata stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6
Zgłoszenia należy dostarczyć do Biura rektora (pokój nr 105 przy Rynek 1) do 10 lutego 2020 r.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia