Procedura recenzowania

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów do czasopisma HERBALISM jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”


 1. Redakcja pisma wymaga, by każdy artykuł był przekazany w wersji elektronicznej.
 2. Przekazując artykuł, jego autor (autorzy) składa oświadczenie o samodzielnym sporządzeniu artykułu oraz zobowiązanie, iż nie został on przekazany innej redakcji ani opublikowany w inny sposób.
 3. Wszystkie nadesłane teksty poddawane są wstępnej kwalifikacji pod kątem zgodności z profilem czasopisma, przeprowadzana jest ocena redakcyjna (wstępna ocena merytoryczna i korekta tekstu – w razie potrzeby dokonania zmian redakcja prosi autora artykułu o naniesienie poprawek).
 4. Każdy artykuł jest dwukrotnie recenzowany przez osoby spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor (autorzy) artykułu, a także spoza członków Rady Naukowej. Recenzenci są wybierani przez redakcję pisma spośród osób posiadających uznany dorobek naukowy w tematyce artykułu oraz gwarantujących rzetelne sporządzenie recenzji.
 5. Autor (autorzy) artykułu otrzymuje obie recenzje do wglądu oraz jest zobligowany do ustosunkowania się do nich. W przypadku akceptacji uwag recenzenta autor (autorzy) dokonuje niezbędnych poprawek i uzupełnień artykułu.
 6. Recenzentowi nie ujawnia się autora (autorów) ani afiliacji recenzowanej publikacji  (double-blind review proces) lub recenzent jest zobowiązany do złożenia deklaracji o niewystępowaniu konfliktu interesów, za który uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 7. Recenzje są sporządzane na formularzu przygotowanym przez redakcję pisma.
 8. W przypadku, gdy recenzje artykułu nie są jednomyślne, tekst jest przekazywany do trzeciego recenzenta, którego głos jest decydujący.
 9. Redakcja pisma zastrzega sobie prawo dopuszczenia albo niedopuszczenia artykułu do druku.
 10. Lista recenzentów współpracujących z czasopismem jest dostępna na stronie internetowej czasopisma.
 11. Redakcja oświadcza, że wersja papierowa czasopisma HERBALISM jest wersją pierwotną.

PROCEDURA RECENZOWANIA