Instrukcje dla autorów

Przesłane teksty podlegają recenzjom naukowym. Ocena recenzenta stanowi podstawę decyzji o przyjęciu tekstu do publikacji. W związku z tym, prace muszą spełniać wymogi stawiane pracom nowym Redaktor zastrzega sobie prawo dokonania poprawek i odesłania ich do akceptacji autorom. Artykuły należy przesłać elektronicznie na adres redakcji herbalism@kpu.krosno.pl

Tekst artykułu (do 12 stron wraz z rysunkami i tabelami) powinien być napisany czcionką Times New Roman, 12, odstęp 1,5 z zachowaniem opcji odstęp przed i po 0. Kolejne akapity należy rozpoczynać wcięciem szerokości 1,25 lub odstępem (jedną pustą linią). Wszystkie marginesy standardowe -2,5 cm.

Streszczenie w języku angielskim powinno zawierać tytuł, cel pracy, główne jej tezy, stosowane metody. Czcionka streszczenia: Times New Roman, 10, wyrównanie dwustronne, odstęp 1,5.

Odwołania do literatury powinny być zgodne ze wzorem zamieszczonym w punkcie dotyczącym przypisów.

Tabele wraz z tytułem, ryciny wraz z podpisem powinny zostać przekazane w oddzielnym pliku, można je umieścić dodatkowo tekście artykułu lub oznaczyć jedynie sugerowane miejsce ich umieszczenia.

Struktura artykułu

Tytuł: w języku polskim, niżej w języku angielskim (Times New Roman, 14, pogrubiony wyśrodkowany)

Imię i nazwisko autora/autorów (Times New Roman, 12, wyśrodkowane).

Afiliacja z adresem pocztowym, pełną nazwą instytucji, adresem elektronicznym. (Times New Roman, 12, wyjustowana do lewego marginesu)

Streszczenie po polsku i po angielsku (100-200 wyrazów), słowa kluczowe po polsku i po angielsku (3-8); (Times New Roman, 10, wyjustowane).

Wprowadzenie (Wstęp) (Times New Roman, 12, wyjustowany do lewego marginesu).

Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Podsumowanie/Wnioski, Literatura (wyśrodkowane)

Klasyczny podział artykułu naukowego może być pominięty w przypadku publikacji przeglądowej.

Przypisy

Powołanie w tekście na literaturę niezbędne w przypadku odwoływania się do informacji pochodzących z obcych źródeł, realizuje się podając numer pozycji bibliografii w nawiasach kwadratowych, np. [1].

Wymogi dotyczące formatowania tablic, rysunków i wykresów

Numeracja arabska, np. Tabela 1, Wykres 1, Rysunek 1. Opis tablic powinien się znajdować powyżej, zaś rysunków i wykresów poniżej obiektu. Tytuły Tabel, Wykresów i Rysunków należy podać w języku polskim i angielskim. Czcionka Times New Roman 11, wyrównanie do lewej krawędzi. Zawartość Tabel, Wykresów i Rysunków czcionka Times New Roman 10.

Wymogi dotyczące bibliografii

Spis pozycji literaturowych powinien być wykonany czcionką Times New Roman, 11, wyrównanie do obu krawędzi. Każda pozycja powinna zawierać nazwiska autorów, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania lub nazwę czasopisma, rocznik, numer oraz numery stron.
W przypadku kilku pozycji tego samego autorstwa wydanych w tym samym roku, cyfry należy uzupełniać kolejnymi literami alfabetu. W razie trzech lub większej liczby nazwisk autorów publikacji należy wymienić pierwszego autora z dopiskiem „i wsp.”. Gdy autorów jest dwóch wymienia się oba nazwiska połączone spójnikiem „i”.

Literatura powinna być podawana zgodnie z układem:

  1. Pozycje książkowe – nazwisko i inicjały imion autora, tytuł pracy, wydawnictwo, miejsce
    i rok wydania, np.:

Piłatowska M., Modelowanie niestacjonarnych procesów ekonomicznych. Studium metodologiczne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.

  1. Rozdziały książek – nazwisko i inicjały imion autora, tytuł rozdziału, [w:] tytuł pracy, (red.)inicjały imion i nazwisko redaktora naukowego, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, np.:

Mizon G.E., Progressive Modelling of Macroeconomic Time series: the LSE Methodology, [w:] Macroeconomics: Developments, Tensions and Prospects, (red.) K.D. Hoover, Kluver Academic Press, Dordrecht 2006.

  1. Artykuły w czasopismach – nazwisko i inicjały imion autora., tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok publikacji, tom i pełny zakres stron, np.:

Wiktorowska-Owczarek A., Przeciwutleniające właściwości pomidora (Lycopersicum esculentum L.), Postępy Fitoterapii, 2013, 3, s. 195-199.

  1. Strony internetowe – nazwisko i inicjały imion autora, tytuł pracy, rok wydania, np:

Różański H., Taraxacum – mniszek w fitoterapii w świetle współczesnych badań; mniszek a nowotwory i wirusy – czyżby sprzyjał?!, 2009, http://rozanski.li/?p=385 (stan na dzień 6 marca)

Pozycje zawarte w wykazie literatury powinny być uporządkowane według kolejności powołań w tekście.

Uwagi dodatkowe !

Symbole matematyczne, litery greckie i znaki obcojęzyczne należy wstawiać wyłącznie w zgodzie z tablicą fontów Unicode.

W przypadku konieczności umieszczenia tekstu pisanego alfabetami innymi od łacińskiego (cyrylica, arabski, hebrajski) należy używać fontów Unicode.

Skróty należy zawsze objaśnić przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia). Poza wyjątkowymi sytuacjami nie należy używać skrótów w tytule pracy.

Indeksy górne i dolne powinny być tak sformatowane, aby były poprawnie widoczne (m2 , H2SO4).

Nie należy stosować algorytmu dzielenia wyrazów (wskazanie wyłączenie tej funkcji).

Należy stosować jednolity sposób zapisu dat, np. 17.01.2010, lub 17 stycznia 2010 r.

Znaki interpunkcyjne należy stawiać bezpośrednio po ostatniej literze/cyfrze; po znaku interpunkcyjnym należy zastosować spację (prawidłowo: abc, bca).

Należy stosować cudzysłowy apostrofowe: dolny-górny, bez spacji miedzy cudzysłowem a tekstem (prawidłowo: „abc”).

Prawa autorskie

Warunkiem opublikowania artykułu jest przekazanie redakcji pisemnego oświadczenia (Oświadczenie o Przekazaniu Praw Autorskich) o posiadaniu przez autora/autorów pełni praw autorskich do tekstu, tabel oraz rysunków zawartych w artykule. Autorzy są zobowiązani do wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia na wykorzystanie w artykule wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim. Mając na uwadze prawdziwość publikowanych danych o wkładzie autorskim w powstanie artykułów oraz by uniknąć zjawisk ghostwriting i guest autorirship autorzy są zobowiązani, zgodnie z wytycznymi MNiSW do wykazywania osób trzecich w procesie powstania artykułu oraz ujawnienia wkładu poszczególnych osób przez podawanie procentowego udziału. W przypadku stwierdzenia zjawisk ghostwriting i guest autorship Redakcja będzie informowała o tym fakcie jednostkę naukową zatrudniającą autora, stowarzyszenia, których jest członkiem oraz inne ośrodki naukowe i redakcje czasopism.

1) Ghostwriting ma miejsce wtedy, gdy wkład w powstanie artykułu wniosła osoba niewymieniona w wykazie autorów lub w podziękowaniach.

2) Guest autorship zachodzi wtedy, gdy artykuł powstał bez udziału osoby wymienionej w wykazie autorów lub wniosła ona znikomy wkład w powstanie danej publikacji.