Współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przem.– staże dla pracowników

Głównym celem projektu jest zacieśnienie i rozwój współpracy oraz zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań pomiędzy PWSZ w Krośnie a instytucjami rynkowymi związanymi z szeroko rozumianym rozwojem obszarów wiejskich oraz rozwojem lokalnego przemysłu.

Czas trwania projektu:

01.01.2009-31.08.2010

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.