Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności – O projekcie


Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie od 1 września 2018 r. realizuje projekt pn. „Twórcze dzieci – w poszukiwaniu indywidualności.”, nr POWR.03.01.00-00-U043/17. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, a także umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczestników i uczestniczek projektu poprzez opracowanie programu kształcenia i realizację działań dydaktycznych we współpracy z Urzędem Miasta Krosna dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat służących rozwijaniu u jego uczestników/-czek kompetencji pozwalających na:

– rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
– stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
– inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
– zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.
   Wsparciem zostanie objętych 468 dzieci uczęszczających do klas 0 i I krośnieńskich szkół i przedszkoli oraz 10 rodziców.


Grupa docelowa: dzieci w wieku 6-8 lat

Zadania w ramach projektu:

1. „W świecie grzecznych i niegrzecznych dzieci” – zajęcia poświęcone innowacyjnemu wprowadzeniu dzieci w świat literatury dla dzieci.

2. „Nuty i nutki – co mi w duszy gra” – zajęcia poświęcone wprowadzaniu dzieci w świat muzyki i muzykowania.

3. „Pisanie na wodzie i nie tylko” – zajęcia pozwalające na kształcenie zdolności do przekładania przez dzieci słów na obrazy, budowanie u dzieci zdolności do tworzenia kompozycji, do tworzenia symbolu, a także zdolności do odczytywania znaczeń symbolicznych.

4. „W słońcu i deszczu. O poszukiwaniu tęczy i eksperymentalnym poznawaniu świata” – zajęcia oparte na eksperymentach, pozwalających zrozumieć otaczający świat przyrodniczy.

5. Zajęcia dla rodziców służące rozwojowi kompetencji wychowawczych i społecznych.

Realizację zajęć zaplanowano w cyklach semestralnych:

01.09.2018 – 31.01.2019

01.02.2019 – 30.06.2019

01.09.2019 – 31.01.2020

01.02.2020 – 30.06.2020

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 31.12.2020 r.

Dofinansowanie z UE: 214 176,50 zł

Wartość projektu: 255 190,94 zł