Rozwój bazy laboratoryjnej dla kierunków inżynierskich w ramach Kampusu Technicznego PWSZ w Krośnie

Projekt polega na utworzeniu 4 laboratoriów badawczych poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach inżynierskich.

Projekt jest przewidziany do realizacji w ramach jednego etapu i zawiera następujący zakres planowanych działań:

  • zakup wyposażenia do laboratorium oceny jakości surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
  • zakup wyposażenia do laboratorium opakowalnictwa;
  • jedną salę komputerową,
  • zakup wyposażenia do laboratorium towaroznawstwa przemysłowego;
  • zakup wyposażenia do laboratorium gleboznawstwa, inżynierii środowiska i geotechniki.

W ramach projektu zostanie przygotowane studium wykonalności oraz przeprowadzone działania polegające na koordynacji i promocji projektu.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości systemu szkolnictwa wyższego w regionie podkarpackim. Celami bezpośrednimi są:
  • Udoskonalenie poziomu kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych laboratoriów w procesie dydaktycznym PWSZ w Krośnie;
  • Poprawa wielofunkcyjności oraz wyposażenie pomieszczeń w pomoce naukowo-dydaktyczne i sprzęt badawczy niezbędny do realizacji prac inżynierskich w PWSZ w Krośnie.

Wsparcie przedmiotowego projektu będzie miało wpływ na rozszerzenie działań realizowanych przez uczelnię w zakresie poprawy jakości kształcenia. Przystosowanie sal dydaktycznych do potrzeb studentów poprzez zakup wyposażenia będzie służyło polepszeniu efektywności i jakości zajęć dydaktycznych. Wsparcie PWSZ w Krośnie przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez stworzenie warunków dla kształcenia studentów studiów inżynierskich w oparciu o potrzeby sektora nowoczesnej gospodarki.

Harmonogram, nakłady inwestycyjne i źródła finansowaniaRealizację projektu zaplanowano na okres od 8.07.2011 r. do 30.09.2012 r. (złożenie ostatniego wniosku o płatność). Całkowita wartość planowanej inwestycji – 4 253 887,90 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 4 186 254,00 zł. Pozostała część stanowią koszty niekwalifikowane w wysokości 67 633,90 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013