Rozbudowa i wyposażenie infrastruktury laboratoryjnej PWSZ w Krośnie


Główne cele projektu to:

– poprawa warunków kształcenia zawodowego w województwie podkarpackim poprzez rozwój systemu szkolnictwa na poziomie wyższym,

– podniesienie jakości praktycznej formy kształcenia w ramach studiów zawodowych w PWSZ w Krośnie.

Spodziewane efekty projektu

– poprawa jakości i zwiększenie popularności kształcenia zawodowego, szczególnie w zakresie kierunków inżynierskich,

– zacieśnienie współpracy z sektorem przedsiębiorstw i dostosowanie oferty kształcenia do jego potrzeb,

– zwiększanie dostępu do kształcenia na poziomie wyższym dla mieszkańców małych miast i obszarów wiejskich.

W ramach projektu wsparta zostanie oferta edukacyjna następujących kierunków:

– Mechanika i budowa maszyn,

– Budownictwo,

– Informatyka,

– Górnictwo i geologia,

– Energetyka,

– Produkcja i bezpieczeństwo żywności,

– Zielarstwo,

– Towaroznawstwo.

Zakres projektu

 Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz dostawę wyposażenia do nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych PWSZ w Krośnie. Prace będą realizowane w okresie od 01.02.2018 r. do 30.09.2020 r. w obrębie kampusów PWSZ przy ul. Żwirki i Wigury 9A oraz Dmochowskiego 12. Dodatkowo nowoczesne wyposażenie trafi do laboratoriów informatycznych zlokalizowanych przy ul. Wyspiańskiego 20.

Finansowanie projektu

Maksymalne dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyniesie 19 235 496,56 zł.

Przydatne informacje:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://www.rpo.podkarpackie.pl