Kurs na Gospodarkę! – program rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie bierze udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki z Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej  na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Cykliczne targi pracy, spotkania panelowe z największymi pracodawcami w regionie, zajęcia wyrównawcze dla studentów pierwszego roku, szkolenia z zakresu asertywnego poruszania się na rynku pracy, opieka i mentoring w trakcie praktyk studenckich, kształcenie w systemie e-learningu i inne działania związane ze zwiększeniem aktrakcyjności kształcenia, a także rozwojem kadry dydaktycznej stanowią części realizowanego przez Uczelnię projektu rozwojowego pn. „Kurs na gospodarkę”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki