Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie  i Lwowski Obwodowy Instytut Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej  realizują mikroprojekt pn. „Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Mikroprojekt realizowany jest od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Podstawowym celem mikroprojektu jest promocja aktywnego stylu życia wśród młodzieży szkolnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza.

Cele szczegółowe mikroprojektu polegają na stworzenie warunków do współpracy w zakresie realizacji badań i promocji aktywnych form rekreacji, utworzenie laboratoriów badawczych w dziedzinie sportu i zdrowia w instytucjach partnerskich, promowanie terenów rekreacyjnych na obszarze pogranicza oraz poprawy warunków życia mieszkańców regionów przygranicznych.

 Istotą mikroprojektu jest promowanie postaw mających wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców pogranicza, m.in. poprzez aktywność ruchową, uprawianie sportu, ograniczenie używek, prawidłowe odżywianie oraz profilaktykę zdrowotną. Uzasadnieniem dla promowanych idei będą wyniki przeprowadzonych badań. Badania z zakresu sportu i zdrowia będą możliwe dzięki wyposażeniu dwóch mobilnych laboratoriów po jednym w każdej instytucji. W ramach realizacji niniejszego projektu założono upowszechnienie idei aktywności sportowej, czego efektem będzie poprawa kondycji fizycznej mieszkańców regionów przygranicznych, wzrost liczby osób uprawiających sporty masowe oraz obniżenie skali zjawisk negatywnych, w tym chorób będących efektem prowadzenia biernego trybu życia.

Realizacja mikroprojektu stanowi ważną część projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” poprzez promocję aktywnego stylu życia oraz wykorzystanie terenów rekreacyjnych na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza przyczynia się do wzrostu zainteresowania turystyką aktywną na tym obszarze.

Główne rezultaty projektu: utworzenie 2 laboratoriów z zakresu sportu i zdrowia, organizacja 10 spotkań informacyjno-szkoleniowych wśród młodzieży szkół średnich po obu stronach granicy, przebadanie 1000 uczniów szkół średnich (500 na Ukrainie, 500 w Polsce), przygotowanie i emisja materiałów informacyjno-promocyjnych (4 spoty audio-video, 4 artykułów internetowych, 4 artykuły prasowe), szkolenie dla 30 osób biorących udział w  3 dniowych warsztatach integracyjnych, wydanie publikacji dotyczącej aktywnego stylu życia, 3-dniowy Festiwal z udziałem 80 osób z obu instytucji partnerskich,  zawody promujące sport, warsztaty dotyczące uprawiania sportów wodnych, prezentacja podkarpackich miejscowości uzdrowiskowych, 2-dniowa konferencja z udziałem 40 osób z obu instytucji partnerskich i zaproszonych gości, zawody promujące sport.