Geo-Karpaty – utworzenie polsko-ukraińskiego szlaku turystycznego

 

Projekt pozwala na stworzenie innowacyjnego produktu turystycznego opartego na zasadach zrównoważonej turystyki oraz zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego regionów. Pomimo barier politycznych i administracyjnych pozwala na udostępnienie turystom terenów ekologicznych czystych i nie zmienionych przez człowieka. Projekt kreuje nowe warunki rozwoju przedsiębiorczości obszarów zapóźnionych gospodarczo w oparciu o zasoby dostępne na miejscu.Projekt pozwala na integrację społeczeństw lokalnych po obu stronach granicy. Zaspokaja potrzebę integracji środowisk akademickich Polski i Ukrainy. Z drugiej strony sprzyja rozwojowi dziedzin nauki takich jak: geologia i turystyka. Daje szanse rozwoju osób trudniących się przewodnictwem turystycznym. Projekt stwarza możliwości bezpłatnego promowania istniejących oraz nowopowstałych firm obsługujących ruch turystyczny. 

 Podstawą rozwoju współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy będzie szlak „Geo-Karpaty” stanowiący integralną całość i przebiegający przez terytorium obu krajów. Szlak stanie się podstawą do rozwoju turystyki transgranicznej. Realizacja projektu umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu turystyki i geologii pomiędzy studentami i pracownikami Uniwersytetu Lwowskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli grup docelowych z Polski i Ukrainy stworzone będą podstawy szerszej współpracy transgranicznej.Partnerzy skorzystają z rezultatów projektu po obu stronach granicy na równych zasadach. Szlak wpływa pozytywnie na poprawę atrakcyjności turystycznej regionów Polsko-Ukraińskiego pogranicza i motywuje do wzajemnych odwiedzin po obu stronach granicy. 

 Szlak, a zwłaszcza ośrodki turystyczno – informacyjne staną się miejscem spotkań i współpracy studentów Polski i Ukrainy. Podobne efekty można będzie osiągnąć w grupach osób zainteresowanych geoturystyką. Pomyślne zrealizowanie projektu może być podstawą do inicjowania wspólnych działań transgranicznych w przyszłości. Oczekiwane rezultaty to:-          Szlak geoturystyczny polsko – ukraińskiego pogranicza Karpat wraz ze strategią jego rozwoju;-          Dwa wyremontowane obiekty turystyczno – informacyjne (jeden w Polsce, drugi na Ukrainie);-          Portal internetowy i Publikacje.

Najważniejsze działania:

  1. Inwentaryzacja obiektów geoturystycznych
  2. Określenie przebiegu szlaku
  3. Prace remontowe – przygotowanie obiektów szkoleniowo- informacyjnych w Krośnie i Verhne Synevydne
  4. Oznakowanie szlaku
  5. Szkolenie przewodników
  6. Opracowanie koncepcji rozwoju szlaku
  7. Promocja szlaku i projektu


Biuro projektu:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
38-400 Krosno
Rynek 1, pok 8
tel: 13 43 755 19
patrycjapolchlopek@kpu.krosno.pl