Uczelnia bez barier – O projekcie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie od 1 stycznia 2021 r. realizuje projekt pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej”, nr POWR.03.05.00-00-A079/20. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych i procedur kształcenia poprzez wprowadzanie idei edukacji inkluzyjnej, włączającej wszystkie elementy społeczności zarówno w zakresie postaw, jak i środowiska fizycznego, w celu zaspokojenia szerokiego spektrum możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Tworzenie środowiska przyjaznego poprzez wprowadzanie idei edukacji włączającej przeciwdziała stygmatyzacji, wzmacnia pozycję społeczną osób z niepełnosprawnościami w społeczności studenckiej uczelni oraz pozwala na rozwijanie przez nich osobowości, talentów i kreatywności, a także zdolności umysłowych i fizycznych, przy pełnym wykorzystaniu ich możliwości. Cel ten zgodny jest z zapisami zawartymi w konwencji ONZ, która zobowiązuje Państwa Strony do zapewnienia włączającego systemu kształcenia umożliwiającego integrację na wszystkich poziomach edukacji.

Grupa docelowa obejmuje pracowników KPU w Krośnie (kadra dydaktyczna, administracyjna oraz kierownicza). W grupie docelowej znajduje się również sama Uczelnia Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. Pośrednimi odbiorcami będą także osoby, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu z projektu, np. studenci KPU, w szczególności osoby z niepełnosprawnościami.

Zadania w ramach projektu

  1. Opracowanie i wdrożenie procedur oraz działania
    organizacyjne zwiększające dostępność uczelni dla studentów
    z niepełnosprawnościami;
  2. Działania niwelujące bariery architektoniczne, komunikacyjne i informacyjne;
  3. Zwiększenie dostępności technologii wspierających poprzez dostosowanie stron internetowych i narzędzi informatycznych;
  4. Szkolenia podnoszące świadomość w zakresie niepełnosprawności dla kadry dydaktycznej i administracyjnej.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 31.07.2023 r.

Dofinansowanie z UE: 2 174 163,94 zł

Wartość projektu: 2 241 406,40 zł