Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie – O projekcie


Od 1 października 2016 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie im. Stanisława Pigonia w partnerstwie ze Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie realizuje projektu pn. „Program rozwoju kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie” nr POWR.05.03.00-00-0015/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia wyższego na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Krośnie poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego.

W wyniku realizacji projektu uczelnia otrzyma kompleksowy program rozwojowy, który przyczyni się do:

–        podniesienia jakości kształcenia,

–        zwiększenia liczby studentów,

–        zwiększenia liczby wysoko wykwalifikowanych absolwentów, posiadających dodatkowe kompetencje w dziedzinie onkologii.

Projekt skierowany jest do studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo rozpoczynających studia w latach 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

Główne zadania przewidziane w projekcie to:

–        system stypendialny dla maksymalnie 30 osób na jednej edycji studiów,

–        dodatkowe, ponadprogramowe zajęcia z dziedziny onkologii,

–        dostosowanie jakości i warunków odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży,

–        ponadprogramowe, płatne praktyki na oddziałach onkologii,

–        zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania dla studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

Rekrutacja uczestników projektu zostanie przeprowadzona w III semestrze każdej edycji studiów (rozpocznie się w październiku 2017). Kryteria doboru studentek/ów zostaną szczegółowo ustalone przez powołaną Komisję ds. stypendiów zamawianych oraz podane do wiadomości studentom na stronie internetowej projektu.

Okres realizacji projektu: od 1 października 2016 do 31 marca 2022 r.

Wartość projektu: 1 574 796,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 327 238,06 zł