Sesja posterowa

Treści plakatu powinny dotyczyć symulacji medycznej.

Termin nadsyłania posterów (drogą elektroniczną – w formacie pdf) –  16 maja 2022 r.

Forma drukowana powinna mieć format  70cm x 90cm w pionie.

Poster należy przygotować na jednym arkuszu, wydrukować i dostarczyć w dniu rozpoczęcia sympozjum.

Plakaty zostaną umieszczone na stronie internetowej, a najciekawszy z nich zostanie uhonorowany nagrodą specjalną.

Wybrane postery zostaną także zaprezentowane podczas konferencji w formie wydrukowanej.

Treść plakatu badawczego:

 1. Tytuł (pozycja: środek plakatu, czcionka: 48 pkt.).
 2. Imię i nazwisko, afiliacja oraz adres e-mail Autora/Autorów.
 3. Merytoryczna zawartość posterów empirycznych
  – wstęp teoretyczny,
  – cel badania i hipotezy badawcze,
  – metoda: osoby badane, narzędzia badawcze,
  – wyniki badań,
  – dyskusja wyników,
  – wnioski.
  Dodatkowo: wykresy, schematy, ilustracje, inne elementy graficzne.

Treść plakatu teoretycznego:

 1. Ciekawa tematyka – studium indywidualnego przypadku, które ma zastosowanie w symulacji medycznej.
 2. Prezentacja w zakresie stosowania innowacyjnych metod w symulacji medycznej lub wyjątkowości swojego Centrum Symulacji Medycznej.

Wymagania techniczne obejmują:

 1. Zalecaną czcionką jest Arial.
 2. Interlinia powinna wynosić co najmniej 1,15.
 3. Wielkość czcionki wykorzystanej na plakacie – nie może być mniejsza niż 24 pkt; dopuszcza się zastosowanie czcionki o wielkości 18 pkt. w części dotyczącej cytowania literatury.
 4. Jeśli na plakacie umieszczane są zdjęcia/mapy zaleca się, by ich rozdzielczość wynosiła co najmniej 150 dpi i była nie większa niż 300 dpi.

Postery należy przesłać na adres: sympozjumcsm@kpu.krosno.pl