Ogłoszenie o naborze do udziału w szkoleniu z zakresu dostępności cyfrowej i nowoczesnych technologii – standard WCAG 2.1 dla pracowników kadry administracyjnej KPU w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie w związku realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” nr POWR.03.05.00-00-A079/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór do udziału w szkoleniu z zakresu dostępności cyfrowej i nowoczesnych technologii – standard WCAG 2.1 dla pracowników kadry administracyjnej KPU w Krośnie

Liczba miejsc: 15

Termin szkolenia: 21.10.2021 r.

Miejsce szkolenia: KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno

Tematyka: Zagadnienia dotyczące kwestii związanych z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 2.1 oraz dostępnością stron internetowych, dokumentów i multimediów elektronicznych oraz nowoczesnych technologii. Uczestnicy/-czki nabędą kompetencje w zakresie umiejętności wykorzystania nowoczesnych rozwiązań przy tworzeniu dostępnych dokumentów elektronicznych, przystępnych i zrozumiałych dla każdego treści oraz dostępnych dla wszystkich multimediów.

Uzupełnione i podpisane dokumenty – wg wzorów stanowiących załączniki do Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej”, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 26/21 Rektora Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z dnia 14 czerwca 2021 r.:

  1. oświadczenie Uczestnika projektu,
  2. deklaracja Uczestnika projektu,
  3. karta zgłoszenia uczestnictwa we wsparciu.

należy składać w Biurze Projektu – Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, 38-400 Krosno, Rynek 1 – rektorat, pokój nr 11 do 13 października 2021 r. do godz. 14.00.

UCZESTNICY PROJEKTU SKŁADAJĄ WYŁĄCZNIE KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA WE WSPARCIU.

O udziale we wsparciu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów w podanym terminie, a w przypadku większej ilości Kandydatów niż miejsc – kolejność zgłoszeń.

Decyzję o zakwalifikowaniu uczestnika/-czki podejmie Komisja rekrutacyjna.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Projektu:

mgr Izabela Steliga-Lepucka, e-mail: izabela.steliga@kpu.krosno.pl, tel. 13 43 755 17.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.