Dostępność

Wszystkie działania w ramach projektu „Uczelnia bez barier – w kierunku edukacji włączającej” są realizowane zgodnie ze standardami dostępności.

Wszystkie przedsięwzięcia są realizowane zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz z zasadą równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Beneficjent gwarantuje równy dostęp do zaplanowanych wydarzeń wszystkim uczestnikom/-czkom, takie same wymagania oraz sposób realizacji niezależnie od płci, wyznania, narodowości itp.

Wszystkie zajęcia/wydarzenia w ramach projektu są realizowane w budynkach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i są w pełni dostępne.

W związku z tym prosimy o ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU do wyznaczonej „osoby pierwszego kontaktu”.

Zgłoszenie specjalnej potrzeby zobliguje Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie do jej spełnienia w możliwie największym stopniu.


DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe do „osoby pierwszego kontaktu” – Sekcja zarządzania projektami

Izabela Zajdel

e-mail: izabela.zajdel@kpu.krosno.pl

tel. 13 43 755 19