MPGK Krosno Sp. z o.o.


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej –Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Spółką Gminy Krosno, realizuje zadania z zakresu gospodarki komunalnej, mające na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Krosna i okolic. Jest przedsiębiorstwem wielozakładowym, prowadzącym działalność podstawową przezZakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów i Oddział Energetyki Cieplnej.Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest największym i najstarszym z zakładów. Pełni rolę dostawcy wody dla miasta, czuwa nad jej jakością i zapewnia ciągłość dostaw, a także odbiera ścieki i oczyszcza je zapewniając jednocześnie spełnienie wysokich standardów związanych z ochroną środowiska.Oddział Energetyki Cieplnej – prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu, przesyle oraz dystrybucji energii cieplnej dla mieszkańców Krosna, szkół, zakładów i instytucji użyteczności publicznej, a także począwszy od 2013 roku – wytwarza energię elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji.Zakład Unieszkodliwiania Odpadów – prowadzi działalność w zakresie przyjmowania, składowania i utylizacji odpadów komunalnych oraz segregacji odpadów. Zakład został wybudowany w ramach projektu „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej poprzez rozwiązanie problemów zagospodarowania odpadów w regionie Krosna”.