Charakterystyka kierunku

1. O nas 

Studia na FILOLOGII ANGIELSKIEJ, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, zapewniają absolwentom biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 (wszystkie specjalności) oraz umiejętność porozumiewania się w języku hiszpańskim na poziomie B1 (specjalność językowa z językiem hiszpańskim.) Interdyscyplinarność studiów oraz ich humanistyczno-społeczny charakter (dwuobszarowość) są dostosowane do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) oraz obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym. ZAKŁAD FILOLOGII ANGIELSKIEJ dysponuje doskonale przygotowaną merytorycznie kadrą, co zapewnia wysoki poziom kształcenia w zakresie języka, kultury i literatury angielskiego obszaru językowego. Zajęcia, w tym on-line, są prowadzone zgodnie z nowoczesnymi międzynarodowymi standardami przez doświadczonych wykładowców polskich i zagranicznych, stosujących różnorodne metody i techniki nauczania. Dodatkowymi elementami wzbogacającymi naszą ofertę są:

● szeroka współpraca z renomowanymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi

● zajęcia prowadzone przez wykładowców z zagranicy

● aktywny udział w europejskim programie wymiany studenckiej ERASMUS

● członkostwo w programie Global Partners in Education, w ramach którego studenci biorą udział w programach Global Understanding, Global Business, oraz Global Education

● udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach studenckich

● współorganizacja międzynarodowych konferencji Across Borders oraz Communication Styles

● studenckie koła naukowe

Oferujemy również korzystanie z laboratoriów językowych, tłumaczeniowych i komputerowych, a także nowoczesną bibliotekę i czytelnię z bogatymi zbiorami książek i czasopism anglojęzycznych.

Proponujemy także udział w wydarzeniach kulturalnych oraz wyjazdy na wizyty studyjne, np. udział w dniach otwartych instytucji europejskich w Brukseli.

Oprócz szerokiego dostępu do wiedzy, FILOLOGIA ANGIELSKA przygotowuje studentów do życia w otwartym społeczeństwie obywatelskim i europejskim, opartym na zasadach tolerancji, poszanowania prawa i przywiązania do podstawowych wartości humanistycznych, oraz uczy szacunku dla innych kultur.

2. Poziom kształcenia i tytuł 

Studia na FILOLOGII ANGIELSKIEJ są studiami I stopnia, nauka trwa 6 semestrów, a po złożeniu odpowiednich egzaminów uzyskuje się tytuł licencjata.

3. Specjalizacje do wyboru

Na II i III roku FILOLOGII ANGIELSKIEJ studenci mają do wyboru wiele przedmiotów fakultatywnych, które dają im możliwość kształtowania programu studiów zgodnie z ich zainteresowaniami. Po spełnieniu pewnych kryteriów można też ubiegać się o indywidualną organizację studiów, która umożliwia optymalne warunki do efektywnego rozwijania własnych zainteresowań, umiejętności i kompetencji. W trakcie studiów premiowana jest także aktywność organizacyjna i społeczna.

Filologia angielska oferuje trzy specjalizacje:

a. specjalizacja językowo-kulturowa przygotowuje kandydatów do pracy w różnych sektorach gospodarki i usług, zwłaszcza w firmach zagranicznych działających w Polsce, zapewniając orientację w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz wysoką biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim o takiej specyfice, a także oferując wybór kursów o charakterze kulturowym.

b. specjalizacja nauczycielska oferuje kandydatom kwalifikacje pedagogiczne umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej lub lektora języka angielskiego na kursach językowych. Po ukończeniu studiów magisterskich uzupełniających absolwenci mają również możliwość nauczania w szkołach ponadpodstawowych.  

c. specjalizacja język angielski z językiem hiszpańskim wprowadza do programu studiów filologii angielskiej umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim.

Perspektywy zatrudnienia: nauczyciel / trener / lektor języka obcego, sales representative, customer relationships manager, recruitment specialist, virtual assistant itp.

4. Profil kształcenia

Studia na FILOLOGII ANGIELSKIEJ mają charakter praktyczny, co w przyszłości pozwala absolwentom odnaleźć się na rynku pracy. Praktyki odbywane w ramach studiów oraz stała współpraca ze szkołami i miejscowymi przedsiębiorcami zwiększają szanse absolwentów na znalezienie pracy.

Ponieważ studenci mają możliwość odbywania części praktyk zawodowych za granicą (w ramach programu ERASMUS), ich dodatkowym atutem jest doświadczenie, wiedza i umiejętności zdobyte podczas takich wyjazdów. Należy też pamiętać, że praktyki społeczne i zawodowe kształtują postawy zawodowe i obywatelskie niezbędne do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspierają możliwości rozwoju osobistego. Dzięki obranemu profilowi kształcenia absolwenci FILOLOGII ANGIELSKIEJ są przygotowani do samodzielnego doskonalenia i rozwijania wiedzy, co w przyszłości ułatwia im podjęcie studiów drugiego stopnia oraz dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy.

5. Forma studiów

Oferujemy bezpłatne dzienne studia stacjonarne oraz, w zależności od ilości zainteresowanych, płatne studia niestacjonarne (zjazdy w soboty i niedziele). Również w zależności od liczby zainteresowanych istnieje możliwość studiów 26+.

W całym toku studiów zajęcia prowadzone są ze wsparciem platformy e-learningowej, a obecnie również w formie zdalnej, z wykorzystaniem narzędzi, takich jak Zoom i MS Teams.

6. Zasady rekrutacji

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 potwierdzona świadectwem maturalnym (nowa matura), ustną weryfikacją (stara matura, obcokrajowcy), certyfikatem FCE, CAE, CPE, dyplomem potwierdzającym bycie laureatem lub finalistą  stopnia centralnego lub okręgowego olimpiady języka angielskiego.