Centrum Informacji i Planowania Kariery ZawodowejBezpłatne usługi poradnictwa zawodowego


Standard poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej realizowany przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej obejmuje:

  1. udzielanie porady indywidualnej i grupowej, porady indywidualnej i informacji na odległość, informacji indywidualnej lub grupowej,
  2. udzielanie pomocy pracodawcy krajowemu w indywidualnym rozwoju zawodowym pracowników.

Jednym z głównych zadań poradnictwa zawodowego jest wspieranie ludzi w procesie przechodzenia do kolejnych etapów w życiu zawodowym. Zadania te są skierowane do takich grup, jak:

  • uczniowie stojący przed wyborem szkoły wyższej lub stojący na progu rynku pracy jako absolwenci,
  • absolwenci szkół i osoby, które po raz pierwszy podejmują pracę zarobkową,
  • osoby poszukujące pracy (bezrobotni, osoby chcące się przekwalifikować),
  • osoby pracujące zarobkowo, które zagrożone są utratą zatrudnienia.

Podstawowe elementy porad to:

  • wiedza o rynku pracy,
  • elementarna wiedza o prawie pracy,
  • podstawowa wiedza o mechanizmach ekonomiczno – gospodarczych,
  • znajomość zasad poszukiwania pracy.

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe świadczone dla dorosłych przez urzędy pracy, a więc dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców koncentruje się przede wszystkim na tych elementach procesu doradczego, które w rezultacie prowadzą do zwiększania potencjału zawodowego, a przez to pozwalają na rozwiązanie podstawowych problemów dotyczących wejścia, powrotu lub utrzymania się na rynku pracy. Zatem: „Poradnictwo zawodowe jest to proces, w którym doradca pomaga klientowi (uczniowi) w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego” (R. Lamb 1990).Więcej informacji znajdziemy na stronie