Druki na praktyki – do pobrania

Wykaz załączników do Zarządzenia 30/22 Rektora KPU w Krośnie z dnia 4 kwietnia 2022 roku:

Załącznik 1a i 1b – Skierowanie na praktykę i oświadczenie o przyjęciu na praktykę

Załącznik 1c – Oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW

Załącznik 2a – Porozumienie dla jednego studenta

Załącznik 2b – Porozumienie dla grupy studentów

Załącznik 2c – Porozumienie praktyki zdalne

Załącznik 2d – Porozumienie na praktyki odbywane u Pracodawcy

Załącznik 3 – Karta weryfikacji efektów uczenia się

Załącznik 4 – Wykaz studentów odbywających praktyki

Załącznik 5 – Sprawozdanie

Załącznik 6a – Protokół hospitacji bezpośredniej

Załącznik 6b- Protokół hospitacji telefonicznej

Załącznik 7 – Ankieta oceny miejsca realizacji praktyk