Oferta pracy: Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki Nr ref UP/ZKD/30/2022

Organizator: Rada Narodowego Centrum Nauki


Stanowisko:
▪ Koordynator Dyscyplin Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
Liczba stanowisk pracy: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 4 lat
▪ Koordynator Dyscyplin Nauk Ścisłych i Technicznych
Liczba stanowisk pracy: 1
Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo
▪ Koordynator Dyscyplin Nauk o Życiu
Liczba stanowisk pracy: 2
Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 4 lat, umowa na zastępstwo
Wymiar etatu: pełny etat


Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
▪ organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych;
▪ organizowanie prac Zespołów Ekspertów;
▪ analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach;
▪ ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów;
▪ przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów;
▪ współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami;
▪ udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową;
▪ prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN;
▪ prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców;
▪ współpraca z Radą NCN;
▪ realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.


Od kandydatów oczekujemy:
▪ stopnia doktora w zakresie nauk: humanistycznych, społecznych, o sztuce, ścisłych, technicznych
bądź o życiu;
▪ znajomości przepisów regulujących działalność NCN;
▪ biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
▪ samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
▪ umiejętności analitycznego myślenia;
▪ umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
▪ umiejętności planowania zadań i organizowania czasu pracy, dyspozycyjności;
▪ umiejętności współdziałania i komunikatywności;
▪ wysokiej kultury osobistej i asertywności;
▪ nienagannej postawy etycznej;
▪ bardzo dobrej znajomości obsługi komputera.


Oferujemy:
▪ ciekawą, pełną wyzwań pracę administracyjną w obszarze zarządzania nauką
w prężnie rozwijającej się instytucji i w ambitnym zespole;2
▪ udział w polskich i międzynarodowych wydarzeniach naukowych;
▪ możliwość rozwijania umiejętności;
▪ udział w szkoleniach w kraju i za granicą;
▪ atrakcyjne wynagrodzenie;
▪ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy;
▪ możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego, pakietu sportowego;
▪ przyjazne i nowoczesne miejsce pracy w centrum Krakowa.
Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1384), zatrudnienia na stanowisku Koordynatora Dyscyplin nie można łączyć z zatrudnieniem
w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust.1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Wymagane dokumenty:
▪ CV i list motywacyjny;
▪ wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych;
▪ skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego;
▪ skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
▪ skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo
i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Praca w NCN” – „Dokumenty rekrutacyjne”.
Szczegółowy przebieg procedury konkursowej zawarty jest w „Regulaminie konkursu na stanowisko
Koordynatora Dyscyplin”.
Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@ncn.gov.pl w terminie do 7 listopada 2022 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.
Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje o konkursie, w tym:
▪ regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin;
▪ akty prawne dotyczące działalności Narodowego Centrum Nauki;
▪ materiały informacyjne związane z funkcjonowaniem Narodowego Centrum Nauki
dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP


Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki
www.ncn.gov.pl/BIP oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.
Dodatkowe informacje na temat konkursu: kancelaria@ncn.gov.pl.