Nabór na stanowisko Informatyk

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym ogłasza nabór na stanowisko: Informatyk.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe,
• mile widziane doświadczenie zawodowe,
• dyspozycyjność,
• prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, m.in.:
• wykonywanie obowiązków administratora systemu informatycznego, administrowanie wewnętrzną siecią informatyczna, utrzymywanie ciągłości pracy systemów informatycznych SPGZOZ i jednostek organizacyjnych zakładu,
• zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów,
• udzielanie instruktażu i pomocy użytkownikom urządzeń komputerowych,
• realizacja wdrożeń i modyfikacja systemów informatycznych, dokonywanie zakupów oprogramowania i sprzętu komputerowego z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
• sprawowanie nadzoru technicznego nad sprzętem komputerowym.
Wymagane dokumenty:
• CV i list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz staż pracy,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).
Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
• Sekretariat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe
• lub przesłać pocztą na adres „Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe”
• lub przesłać na adres kontakt@spgzozmp.pl
w terminie do dnia 28.03.2021 r. z adnotacją na kopercie: „Nabór na stanowisko Informatyka”.

Zastrzega się prawo do kontaktu z wybranymi Kandydatami.
Kontakt: kontakt@spgzozmp.pl