Prawa i obowiązki pracownika

Wybrane zagadnienia
z prawa pracy

 

Podstawowe obowiązki pracodawcy:

 • zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
 • prawidłowa organizacja pracy,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne szkolenie pracowników w tym zakresie,
 • terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzeń,
 • ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • stwarzanie młodym pracownikom warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;
 • zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników,
 • stosowanie sprawiedliwych i obiektywnych kryteriów oceny pracowników,
 • prowadzenie i przechowywanie w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 • wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Podstawowe obowiązki pracownika:

 • sumienne i staranne wykonywanie pracy,
 • stosowanie się do poleceń przełożonych,
 • przestrzeganie czasu pracy,
 • przestrzeganie regulaminu pracy, zasad bhp i ppoż.,
 • dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia i nieujawnianie informacji, które mogłyby narazić pracodawcę na szkodę,
 • przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

PAMIĘTAJ! Oprócz praw masz też obowiązki i musisz je wykonywać.

Wybrane zagadnienia z prawa pracy:
Czym jest prawo pracy?
Zasady prawa pracy i stosunek pracy
Nawiązanie stosunku pracy
Obowiązki pracownika i pracodawcy
Umowa o pracę
Rozwiązanie umowy o pracę
Kogo nie można zwolnić?
Urlop wypoczynkowy
Uprawnienia związane z rodzicielstwem
Urlop wychowawczy
Umowa – zlecenie
Umowa o dzieło
Praca tymczasowa

Źródło: https://zielonalinia.gov.pl/