Specjalista/Młodszy Specjalista Dział Obsługi Klienta – z j. niemieckim i j. angielskim

Nowy Styl Sp. z o.o. w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje obecnie kandydatów do pracy na stanowisku:
Specjalista/Młodszy Specjalista
Dział Obsługi Klienta
– z j. niemieckim i j. angielskim
Region pracy: JASŁO
Nr ref: OK/05/21

Twój zakres obowiązków:
• stała współpraca z klientem
• przygotowywanie ofert sprzedażowych oraz dokumentacji
• przyjmowanie i rejestrowanie zamówień w systemie oraz kontrola przebiegu ich realizacji, a także wyjaśnianie reklamacji
Nasze wymagania:
• znasz język niemiecki i angielski – potrafisz się w nich swobodnie komunikować
• posiadasz wykształcenie wyższe
• dobrze obsługujesz programy pakietu MS Office
• jesteś osobą otwartą i komunikatywną, potrafisz grać zespołowo i konstruktywnie radzisz sobie ze stresem
• mile widziane prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• profesjonalny proces onboardingu, umożliwiający poznanie firmy, kultury organizacyjnej oraz naszego portfolio
• nowoczesne biuro, stworzone w oparciu o potrzeby pracowników i wyposażone w nasze najlepsze produkty
• rozwój kompetencji zawodowych poprzez udział w projektach i szkoleniach
• benefity takie jak: dopłata do karty multisport, organizacja i dofinansowanie od 50 do 90% kosztów kolonii oraz prezenty mikołajkowe dla dzieci pracowników, świadczenia socjalne, możliwość skorzystania z ubezpieczeń grupowych wraz z prywatną opieką medyczną na preferencyjnych warunkach
• pyszna kawa codziennie i o każdej porze dnia

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o aplikowanie
za pomocą przycisku poniżej

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Firma stosuje zasady polityki równych szans i niedyskryminacji.
Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.NowyStyl.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
ADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH
W zależności, do której spółki złożyła Pani/Pan podanie o pracę, administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:
– Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
– NSG TM sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,  lub
– NSG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością K.A. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
– zwani dalej  łącznie Administratorami.

 

W zależności od podmiotu, na rzecz którego wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, administratorami Pani/Pana danych osobowych będą:
– Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
– NSG TM sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,  lub
– NSG Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością K.A. z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Pużaka 49,
– zwani dalej  łącznie Administratorami.

DANE KONTAKTOWE – KOMUNIKACJA

Z Administratorem/Administratorami można się skontaktować poprzez e-mail rodo@nowystyl.com lub pisemnie na adres siedziby każdego z  Administratorów.

CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1)    w przypadku rekrutacji, w ramach której może dojść do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
– w zakresie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy, których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
– w zakresie danych osobowych niewymaganych przepisami prawa pracy – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2)    w przypadku rekrutacji, w ramach której może dojść do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest podjęcie działań przed ewentualnym  zawarciem umowy cywilnoprawnej  (art.6 ust. 1 lit. b RODO);

 

3)   dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody/zgód na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4)   w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora/Administratorów – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes  Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz  Administratora/ Administratorów  w związku z prowadzeniem i obsługą  procesów rekrutacji, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT, usług prawnych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej/udzielonych zgody/zgód   – dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W  przypadku wyrażenia przez Panią/Pana  zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą wykorzystywane  przez okres najbliższych 12 miesięcy.

W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (lub wycofania zgody na dodatkowe dane). Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony do zakończenia trwania pierwszej umowy czasowej zawartej z wybranym kandydatem w ramach danej rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach  okres przetwarzania  może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa. 

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Wyrażoną zgodę  można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator/Administratorzy  prosi/proszą o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną na adres: rodo@nowystyl.com.

Przysługuje Pani/Panu:
– prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
– prawo żądania sprostowania swoich danych,
– prawo do usunięcia,
– prawo do ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych osobowych (gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda, wykonanie umowy, której Pani/Pan jest  stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy),
– prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora), oraz
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa pracy jako dane których pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest wymagane przez Administratora/Administratorów dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych innych niż dane osobowe wskazane w przepisach prawa pracy jest dobrowolne.