Badania w zakresie zagospodarowania odpadów w regionie

Pracownicy Zakładu Inżynierii Środowiska, przy współpracy z samorządem terytorialnym, podejmują szereg inicjatyw mających na celu rozwiązanie problemu gospodarowania odpadami w regionie.

W ramach działań podjętych m.in. przez dr inż. Bernadeta Rajchel i prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowskiego warto wskazać chociażby opracowanie w 2018 r metodologii i przeprowadzenie badań środowiskowych: „Badanie parametrów zagęszczalności odpadów komunalnych metodą Proctora” oraz „Wyliczenie ilości odpadów wytworzonych przez 120.000 mieszkańców przez okres 15 lat” dla Miasta i Gmina Zagórz. Pracownicy uczelni prowadzili także „Badanie parametrów zagęszczalności odpadów komunalnych metodą Proctora”, stanowiące próbę zastosowania metody Proctora do pomiarów parametrów zagęszczalności, tj. optymalnej wilgotności (wopt) i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu (ρds) odpadów komunalnych (frakcja podsitowa) ze składowiska odpadów w Krośnie. Opracowali oni także „Wyliczenie ilości odpadów wytworzonych przez 120.000 mieszkańców przez okres 15 lat” – badania obejmowały obliczenia ilości odpadów wytworzonych przez 120.000 mieszkańców przez okres 15 lat (zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach). Obliczenia dokonano dla stabilizatu frakcji 0 – 80 mm. Osiągnięte wyniki pozwoliły na stworzenie prognoz, dotąd niedostępnych dla samorządu terytorialnego.
W celu doskonalenia systemu zarządzania małymi oczyszczalniami ścieków z terenów wiejskich opracowano metodę szacowania kosztów inwestycyjnych dla małych oczyszczalni ścieków z reaktorami OSB na terenach wiejskich. W ramach działań podjętych m.in. przez prof. nadzw. dr. hab. inż. Włodzimierza Wójcika, na podstawie danych statystycznych, ustalono wartości jednostkowych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych oraz ustalono struktury tych kosztów. W analizie kosztów uwzględniono oczyszczalnie lokalne i zbiorcze o przepustowości od 30 do 1000 m3/d i RLM od 180 do 9000 oraz stwierdzono zmienność kosztów w zależności od tych parametrów. Wyznaczone na podstawie analizy kosztów jednostkowe wskaźniki nakładów inwestycyjnych mogą być wykorzystywane w opracowaniach koncepcyjnych oraz do porównania z kosztami podawanymi przez oferentów w postępowaniach przetargowych.