Regulamin biegu Tropem Wilczym

REGULAMIN

III Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”

6 marca 2022 roku, krośnieński Rynek

I. CEL

 1. Upamiętnienie Dnia Żołnierzy Wyklętych.
 2. Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
 3. Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR
Karpacka Państwowa Uczelnia  w Krośnie

Rynek 1, 38-400 Krosno

Współorganizatorzy:

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego KPU w Krośnie

III. KONTAKT

Organizator Biegu: Grzegorz Sobolewski, e-mail: grzegorz.sobolewski@kpu.krosno.pl

Strona internetowa biegu: www.kpu.krosno.pl/azs/tropemwilczym

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 6.03.2022 r.
  – start o godzinie 10:30
  – bieg symboliczny na dystansie 1963 m
 2. Start i meta: krośnieński Rynek
 3. Biuro zawodów: Rektorat KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno
 4. Biuro zawodów czynne w dniu zawodów w godzinach od 9.00 do 10.15

V. TRASA BIEGU

 1. Symboliczny bieg na 1963 m.
 2. Trasa płaska,
 3. Nawierzchnia brukowa, asfaltowa.
 4. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 5. Przebieg trasy:

VI. KLASYFIKACJA

 1. Bieg nie jest formą rywalizacji, a trasę Biegu można pokonać stosując dowolną formę ruchu (sprint, marszobieg, spacer, nordic walking).
 2. W Biegu mogą wziąć udział wszyscy chętni niezależnie od wieku.
 3. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do Biegu będzie wypełnienie i podpisanie kwestionariusza zgłoszeniowego uczestnika Biegu wraz z podpisanym oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w Biegu. W przypadku osób niepełnoletnich, kwestionariusz i oświadczenie musi podpisać rodzic lub opiekun prawny.
 4. Każdy uczestnik, po ukończeniu Biegu otrzymuje okolicznościowy medal i dyplom, który wydawany będzie w biurze zawodów po Biegu.

VII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Zawodnicy, którzy ukończą Bieg na dystansie 1963 m otrzymają pamiątkowy medal.
 2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 3 marca 2022 r. otrzymają koszulkę Biegu.

VIII. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI

Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 3.03.2022 r. do godz. 24:00 na stronie:

Link do formularza zgłoszeniowego

oraz dokonaniu opłaty startowej w wysokości 15 zł na konto:

Karpacka Państwowa uczelnia w Krośnie ul. Rynek 1, 38-400 Krosno.

Bank PEKAO S.A. nr konta: 39 1240 2311 1111 00 10 54538749

Tytułem: Imię i nazwisko III Bieg Tropem Wilczym

 1. W przypadku osób niepełnoletnich, kwestionariusz i oświadczenie musi podpisać rodzic lub opiekun prawny w Biurze zawodów w dniu startu.
 2. Zapisy w dniu zawodów 6.03.2022 r. w biurze zawodów: Rektorat KPU w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno, czynne w godzinach od 9.00 do 10.15.           
 3. Opłata za udział dla zgłaszających się w dniu biegu wynosi 20 zł.
 4. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu.
 5. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę.
 6. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.

IX. UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście.
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 16 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów. W biegu mogą startować zawodnicy od 8 roku życia, pod opieka opiekunów.
 3. Zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do okazania upoważnienia o starcie od swoich prawnych opiekunów.
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Rynek 1, 38-400 Krosno. Dane osobowe uczestników biegu w zakresie: imię, nazwisko, wiek przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 2. Uczestnik ma prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy będzie widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będzie wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów takie zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe Uczestników nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Rejestrując się do biegu Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 6. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność.
 7. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, Uczestnik wyraża zgodę  aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego udziałem, a także wyniki z  danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez podmioty wskazane w ust. 6, a także na stronie internetowej i materiałach promocyjnych Organizatora.
 8. Uczestnik oświadcza, że podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe i są mu znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 10. Odnośnie danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do danych,
  1. sprostowania danych,
  1. usunięcia danych,
  1. ograniczenia przetwarzania danych,

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.kpu.krosno.pl/azs/tropemwilczym

2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.

4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

6. W przypadku braku możliwości odbycia się Biegu z powodu obostrzeń związanych z pandemią w formie tradycyjne, Bieg będzie realizowany zdalnie według odrębnego regulaminu biegu w formie zdalnej.