Ministerstwo Edukacji i Nauki – aktualne konkursy


Studenckie koła naukowe tworzą innowacje – nabór od 10 października do 14 listopada 2022 r.

Przedmiotem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w:

  1. prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  2. transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  3. nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  4. zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

– w celu pomocy kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Budżet:

Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 000,00 zł.

Dopuszcza  się udział środków własnych (wkładu własnego) w kosztach projektu, jednakże nie jest to warunek obligatoryjny.

Terminy:

Nabór wniosków w ramach programu trwa od dnia 10 października 2022 r. od godziny 08.00 do dnia 14 listopada 2022 r. do godziny 16.00

Wnioski w ramach programu pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” należy składać w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania.

Po zalogowaniu/zarejestrowaniu się do Systemu w roli redaktora wniosku należy z listy dostępnych wniosków wybrać wniosek pn. Wniosek o przyznanie finansowania w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” i postępować zgodnie z instrukcjami Systemu.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje


Projekty Międzynarodowe Współfinansowane – nabór w trybie ciągłym

Przedmiotem programu „Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, w tym w projektach obejmujących badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju, w ramach:

1) programów badawczych Unii Europejskiej;

2) innych międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych.

W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych.

W ramach programu o finansowanie mogą wnioskować podmioty realizujące projekty obejmujące badania realizowane na wielkich urządzeniach badawczych zlokalizowanych poza granicami kraju. 

Terminy: Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 15 lipca 2019 r. i jest prowadzone w sposób ciągły za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF)

Szczegółowe regulacje, dotyczące wysokości finansowania zawiera KOMUNIKAT Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 28 czerwca 2019 r. o ustanowieniu programu „Projekty międzynarodowe współfinansowane” i naborze wniosków.

https://programy.nauka.gov.pl/projekty_miedzynarodowe_wspolfinansowane/


Program „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” – nabór w trybie ciągłym

Celem programu jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju i konsolidacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej przez Europejskie Forum Strategii do spraw Infrastruktur Badawczych (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI) oraz wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej, o której mowa w art. 374 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Terminy: Nabór wniosków w ramach programu rozpoczyna się w dniu 2 lipca 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym.

Wnioski należy składać w formie dokumentu elektronicznego:

  1. na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Edukacji i Nauki, albo
  2. na informatycznym nośniku danych, na adres urzędu obsługującego Ministra Edukacji i Nauki: Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcie-udzialu-polskich-zespolow-naukowych-w-miedzynarodowych-projektach-infrastruktury-badawczej