Charakterystyka kierunku

Nazwa kierunku:

Automatyka i robotyka

Poziom studiów:

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

Tytuł nadawany absolwentom:

Inżynier

Liczba semestrów:

7 semestrów

Opis studiów:

Kierunek Automatyka i robotyka, ze względu na zakres wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych od absolwenta, mieści się w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika (dyscyplina wiodąca) oraz w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. Posiada on interdyscyplinarny charakter, ponieważ oprócz zagadnień związanych bezpośrednio z automatyką i robotyką oraz z inżynierią mechaniczną, obejmuje również problematykę dotyczącą elektrotechniki, elektroniki i informatyki technicznej.

Program studiów na kierunku Automatyka i robotyka został przygotowany
w oparciu o obowiązujące wytyczne Polskiej Ramy Kwalifikacji. Koncepcja studiów na tym kierunku zakłada wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry, łączącej teoretyczną wiedzę matematyczno – techniczną ze specjalistycznymi umiejętnościami praktycznymi z zakresu  informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Absolwenci nabędą umiejętność korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania. Absolwenci będą przygotowani do projektowania, uruchamiania, sterowania
i eksploatacji systemów automatyki i robotyki w różnych gałęziach przemysłu.

Studiując kierunek Automatyka i robotyka nauczysz się praktycznego wykorzystania wiedzy inżynierskiej z zakresu informatyki, mechaniki, elektroniki i elektrotechniki. Student będzie potrafił pracować w interdyscyplinarnym zespole projektowym, pracując nad rozwiązywaniu nowych zadań tworzących innowacje. Będzie rozumiał i realizujące idee Przemysł 4.0”. Nabędzie umiejętności programowania w szczególności sterowników PLC stosowanych w aplikacjach przemysłowych i układach automatycznej regulacji. Pozna budowę robotów oraz jak się je programuje i dobiera urządzenia chwytające. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów pozwolą również na podjęcie pracy w działach utrzymania ruchu, która polega na dbaniu o urządzenia na rożnych liniach produkcyjnych. Absolwent kończący ten kierunek nabędzie kompetencji, które da się określić terminem Inżyniera „Złotej Rączki”. Atutem kierunku jest dużo zajęć praktycznych z osobami mającymi duże doświadczenie praktyczne, zdobyte w rozwiązywaniu zagadnień automatyki i robotyki w przemyśle.

Specjalność Automatyka: student pogłębi wiedzę i praktyczne umiejętności związaną z automatyzacją procesów produkcyjnych, ich wizualizacją oraz zarządzania nimi. Pozna narzędzia do tworzenia linii automatycznych oraz jak o nie dbać by były niezawodne.

Specjalność Elektroenergetyka: student pogłębi wiedzę z zakresu wykorzystania i zarządzania energią elektryczną niezbędną w napędach maszyn i urządzeń. Pozna zagadnienia związane z przekształcaniem energii oraz pozna zagadnienia dotyczące diagnostyki i eksploatacji urządzeń przemysłowych.

Między kierunkowa specjalność Diagnostyka samochodowa, mechatronika i elektromobilność: student pogłębi wiedzę z zakresu elektroniki ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania jej w mobilnych rozwiązaniach. Pozna wiedzę związaną z budową napędów elektrycznych wraz z magazynami energii oraz diagnostyką samochodową.

Obok obowiązkowych zajęć z lektoratu języka obcego, w programie studiów kierunku Automatyka i robotyka, zaplanowano zajęcia prowadzone w języku angielskim specjalistycznym.

Ponadto, zgodnie z wymogami ministerialnymi dla profilu praktycznego,
w programie studiów przewidziano 24 tygodnie praktyk zawodowych.

Sylwetka absolwenta:

Inżynier ‒ absolwent kierunku Automatyka i robotyka ‒ zdobywając wykształcenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, może pracować zarówno nad wdrożeniem produktu do użytku, jak i jego obsługą czy modernizacją. Działając w oparciu o zdobytą wiedzę, absolwent Automatyki i robotyki, może rozwijać produkty dotychczas wykorzystywane, dostosowując je do wymagań i oczekiwań współczesnych procesów produkcyjnych, projektować nowe rozwiązania, bądź nadzorować pracę już istniejących. Student na tym kierunku zdobędzie wiedzę z podstawowych zasad projektowania, obliczeń numerycznych, systemów sterowania i komunikacji pomiędzy urządzeniami. Pozna również podstawowe metody programowania i optymalizacji w celu zastosowania układów sterowania opartych o systemy mikroprocesorowe lub sterowniki PLC. Będzie miał do czynienia z zasadami nowoczesnego prototypowania z zastosowaniem komputerowych metod symulacyjnych.

Perspektywy zawodowe:

Dynamiczne zmiany w dziedzinach przemysłu oraz integracja automatycznie sterowanych maszyn, ludzi i technologii informacyjnych przybliża współczesne przedsiębiorstwa do idei Przemysłu 4.0. Przez lata kształtowany był obraz inżynierów wyspecjalizowanych w jednej określonej dziedzinie wiedzy. Działania podejmowane
w systemie działającym zgodnie z ideą Przemysłu 4.0 wymagają obsługi poprzez inżynierów posiadających wiedzę zarówno z zakresu automatyki i robotyki oraz systemów pozwalających na integrację pomiędzy urządzeniami i systemami sterowania. Naprzeciw takiemu podejściu wychodzi koncepcja kształcenia na kierunku Automatyka i robotyka.

W tej dziedzinie nieoceniona jest kreatywność oraz zdolność myślenia nieszablonowego, dlatego tak ważne jest umożliwienie studentom zdobycia fachowej wiedzy, aby ich talent i zdolności pomnożone o wiedzę techniczną, mogły przeobrazić się w doskonale funkcjonujący zespół cech pomocnych w realizacji stawianych przed nimi zadań.

Tym samym połączenie interdyscyplinarnej wiedzy, przekazywanej w ramach Automatyki i robotyki, pozwoli absolwentom na działania w szerokim zakresie, łącząc informacje dotyczące mechaniki, elektroniki, informatyki, czy elektrotechniki. Są to dyscypliny szeroko poszukiwane szczególnie w nowoczesnych przedsiębiorstwach wymagających inżynierów o szerokich horyzontach wiedzy, wykorzystujących ją do rozwoju i optymalizacji pracy. Wpływ rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie zastąpienie w przemyśle produkcyjnym pracy ludzi pracą automatów czy robotów, zmieniła również wymagania jakie pracodawcy stawiają przed kandydatami. Inżynierowie będący częścią zespołów zajmujących się projektowaniem, konstruowaniem, sterowaniem zautomatyzowanych linii produkcyjnych, powinni posiadać wiedzę zarówno w zakresie budowy, czy rozwiązań technologicznych, ale również sposobów sterowania. Całościowy pogląd na problem ma znaczenie przy działaniach związanych z projektowaniem nowych rozwiązań lub modernizacji już istniejących. Definiowanie zautomatyzowanych urządzeń jako integralnej całości, pozwala optymalizować zarówno urządzenia pod kątem technologicznym ‒ stosując proste i niezawodne konstrukcje oraz ekonomicznym ‒ przystosowując je do współpracy z elementami automatycznego sterowania. Szeroki wachlarz zdobytej wiedzy i umiejętności pozwoli sprostać stawianym wymaganiom i standardom oraz umożliwi Absolwentom zastosować nowoczesne i wysokowydajne technologie.

Warunki rekrutacji:

Kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunku Automatyka i robotyka, praktyczny profil kształcenia, powinni posiadać wiedzę i kompetencje w zakresie nauk ścisłych, w tym matematyki, informatyki, fizyki i chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz zainteresowania ogólnotechniczne. W zakresie kompetencji językowych kandydaci powinni posiadać umiejętność porozumiewania się
i korzystania z literatury fachowej w przynajmniej jednym z języków obcych na poziomie A1. Kandydaci powinni również cechować się umiejętnością samokształcenia i dążenia do pogłębiania wiedzy.

Rekrutacja na kierunek Automatyka i robotyka przeprowadzona zostanie na podstawie konkursu świadectw maturalnych. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia w danym roku akademickim określa Uchwała Senatu.

Kierunek Automatyka i robotyka (studia I stopnia stacjonarne
i niestacjonarne):

– Egzamin maturalny (nowa matura) – konkurs świadectw z uwzględnieniem pisemnego egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych.

– Egzamin dojrzałości (stara matura) – konkurs świadectw obejmujący wyniki ukończenia szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki albo fizyki albo informatyki.

Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą laureaci i finaliści stopnia centralnego i okręgowego olimpiady matematycznej, fizycznej, informatycznej, wiedzy technicznej.

Zapisy elektroniczne na Kierunek Automatyka i Robotyka